Täze mümkinçilikler üçin ýoluñy aç.

Dürli Mümkinçilikler

Halkara Eduversal matematika olimpiýadasy geçirilýär

Indoneziýanyň “Eduversal” ylym-bilim guramasy dünýäniň mekdep okuwçylaryny I-EMC halkara onlaýn matematika olimpiadasyna gatnaşmaga çagyrýar. Bäsleşik onlaýn görnüşde geçiriler. Bäsleşigiň tertibi: 13 mart 2021 – ýazylşygyň tamamlanýan senesi; 15 mart 2021 – barlag simulýasy geçiriler; 20 mart 2021 – bäsleşigiň geçirilýän güni; Gatnaşyjy toparlary: 18 ýaşdan uly bolmadyk okuwçylaryň ählisiniň gatnaşmaga mümkinçiligi bar. Gatnaşyjylar ýaş tapawudyna […]
Möhleti
13.03.2021

Ylmy işgärler üçin “Amerikany öwreniş institutlary” maksatnamasy

Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy alymlyk derejesini bermeýän güýçli depginli maksatnamadyr. Bu maksatnama ýokary bilim gatlagynda işleýän tejribeli mugallymlara we ylmy işgärlere amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňňur göz ýetirmegi hödür edýär. Maksatnamanyň esasy maksady gatnaşyjylara ýokary okuw jaýlary we beýleki akademiki edaralary üçin okuw maksatnamalary işlenip düzülende ABŞ barada mowzuklary […]
Möhleti
12.03.2021

Orta bilim işlgärleri üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy

Orta bilim işgärleri üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy alymlyk derejesini bermeýän çalt depginli maksatnamadyr. Bu maksatnama orta bilim gatlagynda işleýän tejribeli mugallymlara we dolandyryjylara amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňňur göz ýetirmegi hödür edýär. Maksatnamanyň esasy maksady gatnaşyjylara orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylary üçin okuw maksatnamalary işlenip düzülende ABŞ barada mowzuklary goşmak üçin […]
Möhleti
12.03.2021

Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti dalaşgärler üçin maglumat ýygnaklaryny geçirýär!

Gadyrly dalaşgärler! Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti sizi daşary ýurt raýatlaryna berilýän bilim mümkinçilikleri barada we 2021-nji ýylda okuwa girmägiň aýratynlyklary barada has köp maglumat berýän Maglumat ýygnaklarynyň toplumyna çagyrýar. “Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň daşary ýurtly dalaşgärleri bilen maglumat ýygnaklary” rus, iňlis, hytaý, ispan we arap dillerinde geçiriler. Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetinde okamagyň artykmaçlyklary, bilim maksatnamalarynyň aýratynlyklary (bakalawr, hünär, […]
Möhleti
Hemmesini görüň

Türkmenistanyň uniwersitetleri

Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýylyna okuwa kabul edýändigi barada habar berdi.

Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabul edip başlandygyny habar berýär. Bu barada “Daşoguz Habarlary” gazetinde habar berildi. Okuwa kabul ediljek dalaşgärleriň ýaş derejeleri şu aşakda görkezilen tertibe laýyklykda kesgitlenilýär:— orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen 24 ýaşa ýetmedik raýatlar;— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan raýatlar çagyryş boýunça harby […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň harby-deňiz instituty okuwa kabul etmegi açyk diýip yglan etdi.

Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň harby-deňiz institutyna 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibini anyklady.  Bu bildiriş “Türkmenistan” gazetinde çap edildi. Harby-deňiz institutynda okamaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän türkmenistanyň raýatlary, giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: – orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa kabul ediş yglan edildi.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty 2021-2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleriň kabul edilişi açyk diýip yglan edildi. Içeri işler ministrliginiň instituty 26 ýaşyna ýetmedik ýigitleri harby gulluga indiki ugurlar boýunça okuwa çagyrýar: hukuk, ýörite edaralar, ýangyn-tehniki we içerki goşun bölümi. “Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä, dalaşgärleriň resminamalary institutyň okuw merkezinde kabul edilýär. Institutyň salgysy: Aşgabat şäheriniň 2052-nji […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Ýöriteleşdirilen Harby mekdeplerine okuwa kabul ediş başlady

Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi anyklandy. 2021-nji ýylda umumy orta mekdebiň 8-nji synpyny gutaran, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taýdan sagdyn, harby hünäri öwrenmäge isleýän 14-15 ýaş aralygyndaky Türkmenistanyň raýatlary kabul edilýär. Okuw möhleti 4 ýyl. Gyzyklanýanlar, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 1-ne çenli ýaşaýan ýeri boýunça […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutyna okuwa kabul etmegiň tertibi anyklanyldy.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi anyklanyldy. Bu bildiriş “Türkmenistan” gazetinde çap edildi. Harby institutda okamaga isleg bildiren dalaşgärler bilen Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy dersleri boýunça giriş synaglary hem-de beden taýýarlygy (kadalary ýerine ýetirmek) boýunça goşmaça şertler kabul edilýär. […]
Başlaýan wagty

Türkmenistandaky dalaşgärler üçin 46 sany täze hünärler açyldy.

Türkmenistanda şu ýyl uniwersitetlere we hünärmen mekdeplerine girýänler üçin täze hünärler açyldy. Bu okuw ýylynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty aşakdaky täze hünärler boýunça sapak berer: bank işi we pul dolanyşygy; sanly ykdysadyýetde maliýe bazarlary we maliýe howpsuzlygy; söwda we logistika ulgamynda sanly tehnologiýalar; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (ykdysadyýetde we dolandyryşda); kompýuter ulgamynyň programma […]
Başlaýan wagty
Hemmesini görüň