Täze mümkinçilikler üçin ýoluñy aç.

Dürli Mümkinçilikler

Şweýsariýada Senior Applied Fellowship 2021-2022 maksatnamasy

Senior Applied Fellowship maksatnamasy – uniwersitet ýa-da ýokary tehniki institutlaryň uçurymlary üçin amaly ylymlar, hasaplaýyş we inženerlik ugurlarynda ýokary derejelere ýetmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Kabul edýän gurama: CERN (Ýadro gözlegleri boýunça Ýewropa Geňeşi) Tejribäniň dowamlylygy: 6 aýdan 36 aýa çenli. CERN Fellowship maliýe goldawy: -7201-8178-e çenli Şweýsariýa franky mukdarynda aýlyk stipendiýa. – CERN Pensiýa gaznasyna […]
Möhleti
01.09.2021

“The Climate Change Media Partnership (CCMP) 2021” talyp haky maksatnamasy

BMG-nyň howanyň üýtgemegi boýunça her ýyl geçirilýän gepleşiklere gatnaşmak isleýän žurnalistler üçin talyp haky. Bu talyp haky ähli çykdajylary ödeýär. Maksatnama 2021-nji ýylyň 4-14-nji noýabry aralygynda Şotlandiýanyň Glazgo şäherinde geçiriler. 20-ä çenli gatnaşyjy saýlanar. Bu maksatnama Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Jorjiýa, Gazagystan, Gyrgyzystan, Moldowa, Täjigistan, Türkmenistan, Özbegistan we Ukrainanyň žurnalistleri gatnaşyp bilerler. Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň […]
Möhleti
30.07.2021

Prep4Success maksatnamasy güýzki okuwlaryna resminamalary kabul edýär

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar. 18 […]
English
Möhleti
16.08.2021

Bütindünýä bankynda tejribe mümkinçiligi

Bütindünýä bankynyň tejribe maksatnamasy ýokary höwesli adamlara Bütindünýä bankynyň wezipesi we işi bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Tejribe adamlara dürli şertlerde başarnyklaryny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, bankyň işine täze garaýyşlary, innowasiýa pikirlerini we gözleg tejribesini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Gyşky tejribe üçin resminama tabşyrmagyň soňky möhleti: 2021-nji ýylyň 31-nji oktýabry Talaplar: bakalawr derejesi we magistr ýa-da […]
Möhleti
31.10.2021
Hemmesini görüň

Türkmenistanyň uniwersitetleri

Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti 2021/2022 hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika). Fizika we (hünärler: fizika; astronomiya; radiofizika we elektronika). Informatika we tehnikasy (hünär: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary). Biologiya ylymlary (hünär: biologiýa). Himiya (hünär: himiýa) Yeri öwreniş ylymlary (hünärler: geografiýa; kartografiýa; meteorologiýa; ekologiýa). Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa). Taryh we arheologiýa (hünärler: taryh; arheologiýa). Filosofiýa, […]
Başlaýan wagty

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hukuk işi ( taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy). Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty). Sosiologiýa we sosial iş (taýýarlygyň ugry: sosiologiýa). Filosofiýa, etika we din öwreniş (taýýarlygyň ugry: filosofiýa). Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: žurnalistika). Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýeti; […]
Başlaýan wagty

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba Hojalyk Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; gidromeliorasiýa; ýer gurluşygy we kadastry; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak); miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt önümlerini […]
Başlaýan wagty

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa). Harby lukmançylyk (hünärler: bejeriş­öňüni alyş işi; arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi). Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri: Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa; stomatologiýa). Saglyk baradaky ylymlar we öňüni alyş lukmançylygy (hünärler: saglygy goraýyş-öňüni alyş işi; lukmançylyk-durmuş goragy işi, dikeldiş we sport […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy 2021/2022- hünärmen maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nakgaşçy­ lygy; teatr­bezeg nakgaşçylygy; stanok grafikasy; kitap grafikasy; heýkeltaraşlyk; dizaýn; keramika sungaty; zergärçilik sungaty; halyçylyk sungaty). Binagärlik (hünärler: binagärlik gurşawynyň dizaýny; binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi). Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda): Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; teatr­bezeg nakgaşçylygy; keramika sungaty; zergärçilik sungaty; […]
Başlaýan wagty

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty 2021/2022 magistr maksatnamasy

Daşary ýurt dillerini okatmagyň usulyýeti. Psihologiýa­pedagogiki bilimi. Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Instituta ýokary bilimden pes bolmadyk binýat- da bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlarynyň sanawy: bellenilen nusgada rektoryň […]
Başlaýan wagty
Hemmesini görüň