Täze mümkinçilikler üçin ýoluñy aç.

Dürli Mümkinçilikler

Global howpsuzlyk pudagyndaky taslamalaryň halkara bäsleşigi

Ženewa Howpsuzlyk Syýasaty Merkezi GCSP, Global Howpsuzlyk pudagyndaky taslamalara halkara bäsleşigini geçirýär. Isleýänleriň hemmesi gatnaşyp bilerler. Halkara howpsuzlyk meselelerini çözmekde innowasiýa çemeleşmäni görkezýän taslamalar kabul edilýär. Taslamalaryň giň topary gatnaşyp biler, şol sanda, – tehnologiki we konseptual innowasiýalar, – asyl gözleg ýa-da – köpçülikleýin başlangyçlar. Taslamalar milli çäklerden geçmeli we global howpsuzlyk meselelerini innowasiýa ýollarynda […]
English
Möhleti
22.09.2022

GRE maksatnamasy – gibrid okuw güýz möwsümi 2022

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýa-da beýleki daşary ýurtlarda ýerleşýän ýokary okuw jaýlaryna magistratura we doktorantura okuwlaryna ýüz tutmak isleýärsiňizmi? Amerikan Geňeşlikleri Türkmenistanyň raýatlaryny 17 hepdelik gibrid görnüşinde geçiriljek GRE maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar. Bu Maksatnama ýokary okuw jaýlarynyň magistratura derejesine okuwa girmek üçin gerekli bolan GRE synagyna hemde magistratura derejesine ýüz tutmak we okuw işlerine ýokary derejedäki […]
Möhleti
08.08.2022

Prep4Success maksatnamasy okuwlaryna resminamalary kabul edýär

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar. Amerikan […]
Möhleti
18.08.2022

ABŞ-da Hurford Youth Leadership maksatnamasy

Hurford Youth Fellowship, gatnaşyjylaryň ähli çykdajylaryny ödeýän doly maliýeleşdirilýän talyp haky. Bu maksatnama liderlik ukyplaryny ösdürmäge we dünýäniň dürli künjeginden ýaş demokratiýa aktiwistleriniň mümkinçiliklerini açmaga gönükdirilendir. Maksatnamanyň çäginde ýaş aktiwistler ABŞ-nyň Waşington şäherinde ýerleşýän Bütindünýä Hereket Sekretariatynda 3 aý geçirerler we şol döwürde global baglanyşyklaryny giňelderler, dünýäniň beýleki demokratik aktiwistleri bilen tejribe alyşarlar we Bütindünýä […]
English
Möhleti
31.07.2022
Hemmesini görüň

Türkmenistanyň uniwersitetleri

Talyp-2022: Lebap welaýatynda resmi iş kagyzlarynyň kabul edilýän ýerleri

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti — Türkmenabat şäherindäki 32-nji orta mekdep, «Himik» etrapçasy, telefon belgisi: 9-77-60. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty — Türkmenabat şäherindäki 15-nji orta mekdep, S.A.Nyýazow şaýolunyň 129-njy jaýy, telefon belgisi: 6-07-80. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Türkmen döwlet maliýe instituty — Türkmenabat şäherindäki 24-nji orta mekdep, Magtymguly […]
Başlaýan wagty

Talyp-2022: Daşoguz welaýatynda resmi iş kagyzlaryň kabul edilýän ýerleri

2022-nji ýylda Daşoguz welaýaty boýunça Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resminamalaryň kabul ediljek ýerleri barada maglumat: Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebinde: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti; Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti; Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty; Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti; Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty. Mekdebiň salgysy: Nowruz […]
Başlaýan wagty

S.A.Nyýazow Adyndaky Mary Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: 1. Şepagatçylyk işi. II. Tölegli esasda: 1. Bejeriş işi. 2. Şepagatçylyk işi. Lukmançylyk mekdebine Mary welaýatynda hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes   bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Mary şäherinde 2022-nji ýylyň 11 — 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi […]
Başlaýan wagty

Balkan Welaýat Ýörite Sungat Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Türkmen milli saz gurallary. Halk saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary. Sazyň taryhy we nazaryýeti. Aýdym aýtmak sungaty (wokal). Bagşyçylyk sungaty. Hor dirižýorlygy. Saz mugallymçylygy. Horeografiýa sungaty. Tölegli esasda: Nakgaşçylyk. Dizaýn. Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş […]
Başlaýan wagty

Balkan Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Şepagatçylyk işi. Tölegli esasda: Bejeriş işi. Şepagatçylyk işi. Farmasiýa. Laboratoriýa anyklaýyş işi. Lukmançylyk mekdebine Balkan welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Balkanabat şäherinde 2022-nji ýylyň 11 — 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi […]
Başlaýan wagty

Indira Gandi Adyndaky Aşgabat Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Şepagatçylyk işi. Laboratoriýa anyklaýyş işi. Fizioterapiýa we dikeldiş işi. Tölegli esasda: Bejeriş işi. Şepagatçylyk işi. Farmasiýa. Laboratoriýa anyklaýyş işi. Ortopedik stomatologiýasy. Lukmançylyk mekdebine Aşgabat şäherinde we Ahal welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş […]
Başlaýan wagty
Hemmesini görüň