Täze mümkinçilikler üçin ýoluñy aç.

Dürli Mümkinçilikler

Halkara ýaşlar matematiki bäsleşigi 2021

International Youth Math Challenge 2021 bäsleşigine gatnaşmak açyk yglan edildi. Arifmetiki başarnyklaryňyzy we döredijiligiňizi halkara finala çykmak we baýraklar we şahadatnamalar gazanmak üçin ulanyň. IYMC – dünýäniň dürli künjeginden gatnaşan iň uly onlaýn matematika bäsleşigidir. IYMC 2021 ýylynda üç basgançak bar: Saýlaw tapgyry. Bu tapgyrda bäş sany matematika soragy bar. Jemleýji tapgyra geçmek üçin üç […]
Möhleti
17.10.2021

Zenan telekeçiler üçin kurs

Ýewropa Dikeldiş we Ösüş Banky, Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikde zenan telekeçiler üçin “IT çözgütleri – tehnologiýanyň işewürlikde peýdalary” howandarlygynda geçiriljek amaly onlaýn kursy gurar. Okuw iki bölümden ybarat bolýar. Birinjisi 25-28-nji oktýabrda geçýär, ikinji bölümi 1-4-nji noýabrda geçirilmegi meýilleşdirilýär, okuwyň meýilnamasy bolsa sapaklary günde 3 sagadyň dowamynda geçmek üçin işlenip düzüldi. Okuw materiallary CEFE (Serbiýa) […]
Möhleti
11.10.2021

Türkiýede 2021-nji ýyldaky bütindünýä parahatçylyk sammiti

Doly maliýeleşdiriljek bu konferensiýanyň maksady – pikirdeş we ýaş ýolbaşçylary dünýä bilen baglanyşykly pikirlerini we taslamalaryny alyş-çalyş edip biler ýaly bir ýere toplamakdyr. Kabul edýän gurama: Global Peace Chain Ýerleşýän ýeri: Stambul Dowamlylygy: 4 gün Sammitiň senesi: 2021-nji ýylyň 27-30-njy oktýabry Ýerleriň sany: Doly maliýeleşdirilýän: 15 Bölekleýin maliýeleşdirilýän: 25 Maliýeleşdirilmeýän: 110 Doly maliýeleşdirilme aşakdakylardan ybaratdyr: […]
Möhleti
26.09.2021

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa laýyklykda, Türkiýede bilim aljak raýat elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar. Resminamalary taýýarlamak üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz! Resminamalaryň nusgalaryny IMO üsti bilen +993 62 60 52 61 ýa-da […]
Möhleti
Hemmesini görüň

Türkmenistanyň uniwersitetleri

Aşgabat şäherindäki çagalar we ýetginjekler köşgi okuwa kabul edip başlady

Aşgabat şäherindäki çagalar we ýetginjekler köşgi dürli ugurlar boýunça mugt okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” habar berdi. Bu ýyl 26 dürli kurslar işlär. Döredijilik ugurlarynda tans, teatr, halk gurallary, täsirli okamak, surat çekmek, binagärlik üçin kurslar bar. Çeper elli zenanlar üçin haly dokamak, milli nagyş, örme, biçmeklik we tikin kurslary bar. Bir dili […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanda çagalar üçin CODDY® halkara programmirleme mekdebi açyldy

CODDY® mekdebi – her bir programmanyň aýratyn we dünýäde meňzeşligi bolmadyk dürli okuw ugurlary bolan ilkinji çagalar programmirleme mekdeplerinden biridir. Mekdebiň maksady – 21-nji asyrda ýurda we dünýä iň gowy hyzmat etjek ylym we tehnologiýa pudagyndaky bilimleri ösdürmek, çagalara IT ugrynda zehinlerini ösdürmäge kömek etmek, şeýlelik bilen okyjylara gelejekde iş tapmaga ýa-da öz işini döretmäge […]
Başlaýan wagty

Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti 2021/2022 hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika). Fizika we (hünärler: fizika; astronomiya; radiofizika we elektronika). Informatika we tehnikasy (hünär: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary). Biologiya ylymlary (hünär: biologiýa). Himiya (hünär: himiýa) Yeri öwreniş ylymlary (hünärler: geografiýa; kartografiýa; meteorologiýa; ekologiýa). Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa). Taryh we arheologiýa (hünärler: taryh; arheologiýa). Filosofiýa, […]
Başlaýan wagty

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hukuk işi ( taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy). Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty). Sosiologiýa we sosial iş (taýýarlygyň ugry: sosiologiýa). Filosofiýa, etika we din öwreniş (taýýarlygyň ugry: filosofiýa). Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: žurnalistika). Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýeti; […]
Başlaýan wagty

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba Hojalyk Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; gidromeliorasiýa; ýer gurluşygy we kadastry; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak); miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt önümlerini […]
Başlaýan wagty
Hemmesini görüň