Täze mümkinçilikler üçin ýoluñy aç.

Stipendiyalar

Hemmesini görüň

Dürli Mümkinçilikler

«Green Talents Forum 2021» gatnaşmak üçin arzalary kabul etmek başlandy

Germaniýanyň Federal Bilim we gözleg ministrligi (BMBF) her ýyl durnukly ösüş üçin innowasiýa daşky gurşaw ideýalarynyň halkara alyş-çalşyny ýeňilleşdirmek üçin durnukly ösüşde ýokary mümkinçilikler üçin «Green Talents» halkara forumyny gurnaýar. Arzalar magistrlardan, aspirantlardan we doktor derejeli talyplardan, şeýle-de hem üç ýyllyk iş tejribesi bolan (ylmy dereje almak ugrundaky hünär tejribesini hasaba almazdan) ýaş hünärmenlerden kabul […]
Möhleti
19.05.2021

NASA tarapyndan halkara wideo bäsleşigi – CineSpace

“CineSpace”– dünýäniň dürli künjeginden gelen kinorežissýorlara NASA-nyň suratlary we şekilleri esasynda eserlerini paýlaşmaga mümkinçilik berýän gysga film bäsleşigi. Ýeňijiler we finalçylar 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Houston Cinema Arts Festival festiwalinde yglan ediler. Baýraklar: Gran Pri: 10,000 $ Ikinji baýrak – 5000 $ Üçünji baýrak – 3000 $ Iň oňat innowasiýa işi – 4000 $ «Луна, […]
Möhleti
14.07.2021

2021-nji ýylyň halkara Ženewa bäsleşigi

Geneva Challenge – bütin dünýä boýunça  uniwersitetleriň uçurymlarynyň arasynda geçirilýän ählumumy meseleleriň krizis dolandyryşyna täze çemeleşmeleri kesgitlemäge gönükdirilen bäsleşikdir. Bäsleşik, degişli ugurlary seljermäge, oňyn üýtgeşmelere sebäp bolup biljek innowasion pikirleri öňe sürmäge gönükdirilendir. Toparlar azyndan iki dürli ugurda, magistr derejesinde okaýan 3-5 sany talyplardan ybarat bolmaly. Teklipler teoretiki taýdan esaslandyrylmaly we derwaýys jemgyýetçilik, syýasy ýa-da […]
Möhleti
18.04.2021

Snapchat tarapyndan gözleg onlaýn tejribe

    Snap Inc. grafika, kompýuter görüşi, adam bilen kompýuteriň özara täsiri, maşyn öwrenişi, maglumatlaryň intellektual seljerişi, tebigy dilleri gaýtadan işlemek, jemgyýetçilik ylymlary we ş.m. ugurlardan iň täze tehnologiýalary we gözlegleri öňe sürmek isleýän stajerleri gözleýär. Bu ýylky tejribe programmasy onlaýn ýagdaýda geçiriler. Dalaşgärler kompýuter ylymlary, akademiki gözleg tejribesi we tehniki düşünjeleri hakyky dünýä meselelerinde […]
Möhleti
Hemmesini görüň

Türkmenistanyň uniwersitetleri

Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary şu ýylyň 24-nji aprelinde we 15-nji maýynda geçiriljek «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. «Açyk gapylar» günlerinde ýaşlara hormatly Prezidentimiziň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda durmuşa ornaşdyrýan düýpli özgertmeleri, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, ýokary okuw […]
Başlaýan wagty

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. «Açyk gapylar» gününde bilime-ylma höwesli ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek barada alyp barýan syýasatynyň institutda durmuşa geçirilişi, bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, ýetilen sepgitler, taýýarlyk ugurlary we hünärleri, okuw, usulyýet, ylmy, […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty “Açyk gapylar” gününi geçirer

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 15:00-da ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we biziň institutymyza okuwa girmäge isleg bildirýän raýatlary «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Salgy: ş. Aşgabat, köç. Galkynyş, 25. Telefon: 22-02-63, 22-68-45. Institutyň web-sahypasy: www.iirmfa.edu.tm. Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty 15-nji aprelde Aşgabat şäheriniň […]
Başlaýan wagty

Aşgabat şäherindäki Mekdep-internaty okuwa çagyrýar

Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umu­my­bi­lim ber­ýän mek­dep-in­ter­na­ty­na 2021 — 2022-nji okuw ýy­ly üçin Aş­ga­bat şä­he­rin­den we we­la­ýat­lar­dan 2020 — 2021-nji okuw ýy­lyn­da or­ta mekdepleriň 6-njy synpyny tamamlaýan zehinli okuwçylar kabul edilýär, diýlip “Mugalymlar gazetinde” habar berilýär. “Mugallymlar” gazetiň 2021-nji ýylyň 29-njy martyndaky sanynda ýerleşdirilen bildirişe görä, da­laş­gär okuw­çy­la­ryň 1 — 6-njy synp­lar­da­ky ba­ha­la­ry­nyň […]
Başlaýan wagty

Türkmen oba hojalyk instituty “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Türk­men oba ho­ja­lyk ins­ti­tu­ty 2021-2022-nji okuw ýy­lyn­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän ýaş­la­ry 2021-nji ýy­lyň 17-nji ap­re­lin­de we 15-nji ma­ýyn­da «AÇYK GA­PY­LAR» gü­nü­ne ça­gyr­ýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Bu günlerde ýaşlar ýokary okuw mekdebi bilen tanyşdyrylar, olara instituta girmek üçin talap edilýän resminamalar, okuw mekdebinde öwredilýän hünärler, alnyp barylýan […]
Başlaýan wagty
17.04.2021

Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýylyna okuwa kabul edýändigi barada habar berdi.

Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabul edip başlandygyny habar berýär. Bu barada “Daşoguz Habarlary” gazetinde habar berildi. Okuwa kabul ediljek dalaşgärleriň ýaş derejeleri şu aşakda görkezilen tertibe laýyklykda kesgitlenilýär:— orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen 24 ýaşa ýetmedik raýatlar;— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan raýatlar çagyryş boýunça harby […]
Başlaýan wagty
Hemmesini görüň