Täze mümkinçilikler üçin ýoluñy aç.

Dürli Mümkinçilikler

Halkara Festiwala gatnaşmak mümkinçiligi

Bäsleşigiň guramaçylary: Gazagystanyň ÝUNESKO klublarynyň milli federasiýasy Ýewraziýa topary (ERG kompaniýasy) we ExxonMobil Gazagystan Inc. bilen bilelikde. Goldawlary bilen: Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet we Sport ministrligi, Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrligi, Gazagystan Respublikasynyň ÝUNESKO we ISESKO boýunça Milli Komissiýasy, Almatydaky ESUNESKO Klaster Ofisi, Diplomatik Festiwalyň Gazagystanda gatnaşýan ýurtlarynyň wekilleri we beýleki hyzmatdaşlar. Maksady: “The Planet of […]
Möhleti
28.05.2022

Peter Drucker Challenge 2022 halkara düzme bäsleşigi

Düzme bäsleşigi, 18-35 ýaş aralygyndaky talyplar we hünärmenler üçin Peter Drucker Society Europe tarapyndan gurnalýar. Talaplar: – 18-35 ýaş aralygy; – 2010-njy ýyldan bäri bu bäsleşikde iň gowy 10-luga saýlanan bolsaňyz, bäsleşige gatnaşyp bilmersiňiz. Emma, eger-de 18 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky ýaş talaplaryna, hem-de aşakdaky talaplara laýyk gelseňiz, 2022-nji ýyldaky bäsleşige gatnaşyp bilersiňiz: > (arzaňyza […]
Möhleti
31.05.2022

“Green talents” halkara ýaşlar forumy we tejribe

Green talents forumy oktýabr aýynda onlaýn ýagdaýda geçiriler. Forumyň maksady, ýaş zehinli talyplara we gözlegçilere “ýaşyl” innowasiýa pudagynda pikir alyşmak üçin durnukly ösüş ugrundaky gözlegçileri bermekden ybarat. Forumy tamamlandan soň, iň üstünlikli gatnaşyjylar üç aýlyk tölegli tejribe üçin Germaniýada bir gurama saýlap bilerler. Esasy talaplar: Saýlan hünäri boýunça iş tejribesi bolan magistr, aspirantura we doktor […]
English
Möhleti
24.05.2022

Merkezi Aziýada Tumaris.Hack hakatonyna gatnaşmak üçin mümkinçilik

21-nji aprelde Tumaris.Hack gatnaşmak üçin Özbegistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan we Türkmenistandan bolan ýaş zenanlardan arzalary kabul edip başladylar. “Tumaris.Hack” onlaýn bäsleşik bolup, 2 günüň içinde hünärmenleriň goldawy bilen sosial we ykdysady meseleleri çözýän önümleriň prototipleri döredilýär. Hakaton 4 ugurda geçiriler: FinTech E-commerce DeepTech Wonder Women Arzalar topar (3 adama çenli) we özbaşdak şekilde kabul ediler. […]
Möhleti
23.05.2022
Hemmesini görüň

Türkmenistanyň uniwersitetleri

Türkmen Döwlet bedenterbiýe we sport instituty “Açyk gapylar” gününi geçirer

2022-nji ýylyň 13-nji maýynda sagat 15: 00-da Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni geçiriler. «Açyk gapylar» günlerinde ýaşlara institutda bilim özgertmeleriniň durmuşa geçirilişi, bilim, bedenterbiýe we sport ulgamynda gazanylan üstünlikler, ýetilýän sepgitler, taýýarlanylýan hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, medeni-köpçülik işleri, talyplaryň ýaşaýyş we durmuş şertleri barada giňişleýin gürrüň berler. Salgy: ş. Aşgabat, […]
Başlaýan wagty

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde şu ýylyň 14-nji, 21-nji we 28-nji maýynda «Açyk gapylar» günleri geçiriler. «Açyk gapylar» gününe Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlary, şeýle hem önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar we bu orta hünär okuw mekdebinde okamaga isleg bildirýän beýleki ýaşlar gatnaşyp bilerler. Ýaşlar «Açyk gapylar» gününde Mary nebitgaz orta hünär okuw […]
Başlaýan wagty

“Açyk gapylar güni”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Açyk gapylar güni uniwersitetde we onuň Balkanabat bölüminde şu ýylyň 6-7-nji maýynda sagat 15:00-da başlanýar. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-13-05, 39-13-18. Uniwersitetiň Balkanabat bölüminiň […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyñ Döwlet Energetika institutynda “Açyk gapylar” güni geçiriler

23-nji aprelde we 14-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet Energetika instituty 2022-23-nji ýyllarda “Açyk gapylar” güni geçirer. Çäre sagat 15: 00-da başlar. Salgy: Mary, köç. Baýram Han 62, “Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä. Uniwersitet ýokary bilim bilen gyzyklanýan hemme adamlary “Açyk gapylar” gününe çagyrýar, esasanam orta mekdebiň uçurymlary, harby gulluga çagyrylanlar we işçiler. Çäräniň dowamynda bilim we usulyýet […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanda kliniki ordinatorlygyna kabul edilmegi yglan edildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty Ministrlikleri kliniki ordinatorlygyna kabul ediljekdigini habar berdiler. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylymy kliniki merkezi, Onkologiýa ylmy we kliniki merkezi we Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezi bolan Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti tarapyndan ordinatorlyga kabul edilmegi yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji […]
Başlaýan wagty

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk Uniwersitety Açyk gapylar gününe çagyrýar

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk Uniwersitety Aşgabatdan, Ahal we Balkan welaýatlardan gelýän ýaş nesili Açyk gapylar gününe çagyrýar. Geljekki dalaşgärlere uniwersitetiň işi, hünärleri, talyplaryň jemgyýetçilik we medeni durmuşy barada maglumat berler, giriş üçin zerur resminamalar barada maglumat berler. Çäreleriň 16-njy aprelde we 14-nji maýda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Uniwersitetiň salgysy: Aşgabat, köçe 2009 (Görogly), 143. Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/45398/turkmenskii-selskohozyaistvennyi-universitet-priglashaet-na-dni-otkrytyh-dverei
Başlaýan wagty
Hemmesini görüň