Täze mümkinçilikler üçin ýoluñy aç.

Dürli Mümkinçilikler

[Needs Turkmen Translation]: UK Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowship

Bu talyp haky doktorlyk derejesi ýa-da halkara we pudakara hereket ugrundaky azyndan dört ýyllyk gözleg tejribesi bolanlara berilýär. Bu programmanyň maksady EUB-de işlemek isleýän gözlegçileriň başarnyklaryny we döredijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Talyp haky ýaşaýyş jaýy çykdajylaryndan (55800 €), göçeklik töleglerinden (€ 600), jübüt çykdajylaryndan (€650)we beýleki çykdajylaryndan ybarat bolýar. Bu maksatnama gatnaşmak üçin ylmy ýolbaşçyny tapmaly, […]
Möhleti
01.09.2021

ABŞ-da Hurford Youth Fellowship maksatnamasy

Bu maksatnama liderlik ukyplaryny ösdürmek, innowasiýa pikirleri ulanmak we demokratik edäheti berkitmek üçin gönükdirilendir. Demokratik kynçylyklary ýeňip geçmek isleýän we aktiwist bolmaga kuwwaty bolan ýaş ýolbaşçylara talyp haky hödürlenýär. Dünýäniň dürli künjeginden arzalary tabşyrmak mümkin, akademiki bilimde hiç hili çäklendirmeler ýok. Demokratiýa hyjuwly ýaşlara mätäç, sebäbi häzirki wagtyň ýaş raýatlary geljekde karar berýän liderler bolarlar. […]
Möhleti
03.07.2021

Yunus & Youth Global Fellowship maksatnamasy

Yunus & Youth Global Fellowship (Y&Y Fellowship) maksatnamasy – sosial telekeçilik üçin ýörite döredilen alty aýlyk onlaýn programma. Bu maksatnama mugt. Y&Y maksatnamasy size maliýe durnuklylygyny gazanmak, işiňizi giňeltmek we täsiriňizi ölçemek üçin zerur endikler bilen üpjün edýär. Arzany onlaýn tabşyryň: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCNAfLql-zIKSovMNWWe5TWo-6e30sCzFwmn4cIpJ8UDSYVQ/viewform Talaplar: Ösüşiň irki ädimlerinde bolan we BMG-nyň Durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda sosial ýa-da […]
Möhleti
20.06.2021

Matsumae halkara gaznasynyň maksatnamasy (Ýaponiýa)

Talaplar: Ýaponiýanyň raýaty bolamaýan dalaşgär; öz ýurdunda işleýän, ýaşy 49 ýa-da ondan kiçi, doktorlyk derejesini alan, Ýaponiýada mundan öň ýaşap görmedik. Dalaşgärler kabul edýän edaralaryny saýlap bilerler: uniwersitet gözleg laboratoriýalary, milli gözleg institutlary ýa-da degişli hususy sektordaky desgalar. Talyp haky gözleg we ýaşaýyş jaýy töleginden, ätiýaçlandyryşdan, ýol töleglerinden ybarat bolýar. Tejribelik döwri: 3 aýdan 6 […]
Möhleti
30.06.2021
Hemmesini görüň

Türkmenistanyň uniwersitetleri

Açyk gapylar güni: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümleriň esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar üçin 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. «Açyk gapylar» gününde ýaşlar bilim ulgamynda gazanylýan […]
Başlaýan wagty

Açyk gapylar güni: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdepleriň uçurymlaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýänleri 2021-nji ýylyň 15-nji maýynda sagat 15:00-da geçiriljek «AÇYK GAPYLAR»  gününe çagyrýar. «Açyk gapylar» gününde ýaşlar ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, öwredilýän hünärler, döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze binalar, okuw, internet, lingafon otaglary, ylmy-barlag we okuw […]
Başlaýan wagty
15.05.2021

Açyk gapylar: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Türkmen döwlet medeniýet instituty 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek baradaky Kararlarynyň durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamyndaky okuw-usulyýet, ylmy-barlag, medeni-köpçülik işleri, institutda öwredilýän hünärler, okatmagyň usullary, häzirki zaman aýratynlyklary, milli sungatyň, medeni mirasymyzyňçuňňur öwredilişi we talyplaryň ýaşaýyş […]
Başlaýan wagty
12.05.2021

Açyk gapylar: Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 19-njy maýynda sagat 14.00-da 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Bu barada “Mugallymlar gazeti” gazetinde bildiriş çap edildi. “Açyk gapylar” gününde ýaşlara hormatly Prezidentimiziň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek barada alyp barýan özgertmelerine laýyklykda, Mugallymçylyk mekdebinde taýýarlyk ugurlary, olara degişli hünärler, okuw-usuly, […]
Başlaýan wagty
19.05.2021

Açyk Gapylar güni: Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

Aşgabat şäherindäki Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda orta hünär okuw mekdebinde okamaga isleg bildirýän orta mekdepleriň, başlangyç hünärment mekdepleriň uçurymlaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary şu ýylyň 12-nji maýynda sagat 15.00-da geçirilýän «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Bu barada Mugallymlar gazetinde habar berilýär. «Açyk gapylar» gününde ýaşlar orta […]
Başlaýan wagty
12.05.2021

Açyk Gapylar güni: Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty şu ýylyň 14-nji maýynda sagat 15.00-da 2021—2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Bu barada Mugallymlar gazetinde habar berilýär. Şol günlerde ýaşlar institutda okuwlaryň guralyşy, tejribehanalarda geçirilýän işler, şeýle hem […]
Başlaýan wagty
14.05.2021
Hemmesini görüň