Sankt-Peterburg Döwlet Uniwersiteti

Möhleti
05.06.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Russiýa Federasiýasynda federal býujeti bilen 8-nji oktýabr 2013-nji ýyldan № 891 “Daşary ýurt raýatlaryň we raýatsyz adamlaryň Russiýa Federasiýasynda kwotanyň bilime amala aşyrylmasy barada” daşary ýurt raýatlaryň we daşary ýurtda ýaşaýan raýatsyz adamlaryň RF döwletiniň kararynyň çäginde amala aşyrylmasy bilen okuwa kabul edilýärler. Daşary ýurt raýatlaryň we daşary ýurtda ýaşaýan raýatsyz adamlaryň saýlanma tertibi Russiýa Federasiýasy bilen amala aşyrylýar.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • Kabul ediş komissiýanyň talap edýän derejesiniň formasy boýunça kabul ediş bilim programmasy barada arza ( şahsy kabinetinde registrasiýa edilende doldurulýar);
 • Basma harplar bilen doldurylan bellenilen formasy boýunça bäsleşige gatnaşmak barada reňkli surat bilen baglanan anketa-arza ( anketany ýükle);
 • Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
 • Rus diline terjime edilen şahadatnamanyň nusgasy;
 • Okuwa garşylyk görkezme ýoklugy barada lukmancylyk netijenamasy;
 • Ýokanç keselleriň ýoklugyny tassyklaýan lukmançylyk kepilnamasy;
 • Taýarlanan tertibi boýunça bilim barada resminamanyň asyl nusgasy. (6.3, 7.3, 8.3 t. boýunça açyk bäsleşigiň tertibine görä bilim edarasyndan soňky 3 çäreginiň bahalaryny hödürläp bilerler. Bilim barada şahadatnama alnan soň şahsy otaga ýüklemegiňizi haýyş edýäris.)
 • 3×4 ölçegli 4 (dört) sany surat.   

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

 1. SPbDU-nyň kabul ediş komissiýasynyň saýtynyň şahsy otagynda registrasiýa etmeli.
 2. Bir ýa-da birnäçe (üçden köp däl) bilim programmalaryň kabul edişligii barada arzany doldurmaly, çap etmeli we gol çekmeli.
 3. Gol çekilen arza we gerekli resminamalar bilen elektron görnüşde şahsy kabineti üsti bilen bermeli.