“Petronas” Tehnologik Uniwersiteti (Malaziýa)

Möhleti
10.04.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

“Petronas Çarygaly (Türkmenistan)” kompaniýasy “Petronas” Tehnologik Uniwersitetine dalaşgärleri okuwa kabul edýär (Malaziýa).

Ugurlar (hünärler)

 • Maşyn gurluşygyň tehnologiýasy;
 • Himiki maşyn gurlyşygy;
 • Nebit-gaz almaklygyň tehnologiýasy;
 • Elektrika we elektronika;
 • Geologiýa we geofizika;

Resminamalar kabul  edilende has dahylly kriteriýalar:

 • Dalaşgärler 17-23 ýaşynda bolmaly;
 • Maşgala ýagdaýy: öýlenmedik, durmuşa çykmadyk;
 • Iňlis dilini azyndan IELTS 5.0 derejesinde we TOEFL PBT azyndan 500, TOEFL PDT 59 bal derejesinde bilmeli;
 • Bilim şahadatnamasynda matematika, himiýa, fizika we ýene-de inžener bilimine degişli iki sapakdan gowy ýa-da örän gowy bahalary bolmaly;
 • Aktiw we güýçli lider häsiýeti bilen tapawutlanmak möhüm.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • Bellenilen nusgadaky sowalnama(anketa) (скачать анкету);
 • Şahsy paspordynyň nusgasy( içeri we daşary ýurt paspordy);
 • Umumy orta bilim baradaky şahadatnamanyň  nusgasy;
 • 11-nji klas okuwçylary üçin soňky iki çärýegiň bahalarynyň tassyklanan tabeli;
 • TOEFL/IELTS ballaryny tassyklaýan şahadatnama;
 • 3,5×5 sm ölçegdäki 9 sany surat (gök arka planynda);
 • Dalaşgäriň täzelenen häsiýetnamasy;
 • Başga-da artykmaç şahadatnamalar we bile iberilýän resminamalar.

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Hemme gerekli resminamalar iňlis diline terjime edilmeli. Kagyz we diskda elektron görnüşde bolmaly.

Resminamalar 10-njy Aprela çenli “Petronas Çarygaly (Türkmenistan)” kompaniýasynyň edarasynda şu salgy boýunça kabul edilýär: şäher Aşgabat,744027, köç. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy, 81 (blok B).

Bellenilen talaplara dogry gelýän dalaşgärler indiki synaglara we söhbetdeşlige çagyrylýalar.

Habarlaşmak üçin: +99312398000