Open Society Foundation stipendiýa

Möhleti
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Magistratura derejesini okamak isleýän, hakykata esaslanan sosial özgerişde çuňňur höwesliligini görkezmek isleýänler üçin  doly tölenýän “Raýat jemgyýetiň içinde ýolbaşçylyk baýragy (CSLA)” hödürlenilýär.

Kriteriýalary

• Gabat gelýän döwletiň raýaty bolmaly;
• Dalaşgär raýat jemgyýetinde kämillik,başarnyklyk we lider ýolbaşçylygyny görkezip bilmeli;
• Maý aýynyň 15-de örän gowy bahalar bilen bakalawr derejesiniň diplomy;
• Saýlanan bilimiň ugry bilen baglanyşykly professional tejribesini bildirmeli;
• Saýlanan ugura esaslanyp iňlis, nemes ýa-da fransuz dillerini bilýändigi barada şahadatnamasy bolmaly;
• Akademik ýylynyň öňünden intensiw tomus mekdebine gatnaşmaga mümkinçiligi bolmaly;
• Ýaşaýan döwletinde wizany almaga we saklamaga mümkinçiligi bolmaly, ýa-da döwletiň talap edişine görä okuwa rugsady bolmaly. Şeýle hem açyk jemgyýetiň ösüşi üçin watanyňa wepalylygyny görkezmeli.

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Hemme dalaşgärler arzany onlaýn ugratmak hödürlenilýär, eger-de bu mümkin bolsa Açyk Jemgyýet grantyň platformasyny ulanyp bilersiňiz. Arzany onlaýn ugratmak üçin portalda registrasiýa ediň
https://myapplications.force.com/fcgrantee/FGM_Portal__CommunitySignin?retUrl=/apex/FGM_Portal__CommunityApplication?id=7010V000002FYoD&quizid=a0L0V00000Rl7Vs

Ýazmaça arzalary bu sahypanyň bölüminden Ýükläp bilersiňiz. Arzany doldurmazdan öň ýüklemegiňizi haýyş edýäris, şeýle-de hem gerekli materiallar bilen tanyş boluň.