Fulbraýt maksatnamasy boýunça magistr derejesi

Möhleti
15.05.2020
Dereje
Magistr

Fulbraýt adyndaky maksatnamanyň stipendiýasy Türkmenistanyň ýaş hünärmenlerine magistr derejesini almak üçin ABŞ-na bir ýa-da iki ýyllyk okuwa gitmäge mümkinçilik berýär. Saýlan ugryňyza baglylykda, maksatnama bir ýa-da iki ýyl dowam eder. Lukmançylyk ugryndan başga ähli ugurlar boýunça resminamalar kabul edilýär. ABŞ-da ozal okamadyk dalaşgärler artykmaç hukuklardan peýdalanýarlar.

Kriteriýalary

 1. Ýokary okuw jaýyny tamamlandygy barada diplom we şonuň ýany bilen berilýän transkript;
 2. СV ýa-da rezýume;
 3. Ýokary okuw jaýyny tamamlanyndan soň, azyndan 2 ýyl iş tejribesi bolmaly;
 4. 3 sany hödürnamalar (resminama bilen bilelikde tabşyrylmaly);
 5. Iňlis dilini ýokary derejede bilmek;
 6. TOEFL/GRE/GMAT synaglarynyň bahalary (bar bolsa).

Gatnaşyjylaryň saýlanylşy:

 1. 15-nji maýa çenli: ähli gerekli dokumentleri bilen doldrylan resminamany tabşyrmaly;
 2. Maý aýynyň ikinji ýarym aýy: ABŞ-nyň Ilçihanasy resminamalary barlaýar. Bu tapgyrdan geçen dalaşgärlere elektron poçta arkaly habar berilýär we olar söhbetdeşlige çagyrylýar;
 3. Iýun aýynyň birinji ýarym aýy: çagyrylan dalaşgärler bilen söhbetdeşlik geçirilýär;
 4. Sentýabr-oktýabr aralygy: ABŞ-nyň Ilçihanasy söhbetdeşlik tapgyryndan geçen dalaşgärleri TOEFL, GRE/GMAT synaglaryna registrasiýa edýär. Fulbraýt maksatnamasy synaglaryň tölegini özi geçirýär.
 5. Oktýabr: ähli tapgyrlardan geçen dalaşgärleriň sanawy Waşington şäherindäki Fulbraýt maksatnamasynyň komiteti tarapyndan gutarnykly netije üçin seredilýär.

Goşmaça maglumat:

TOEFL/GRE/GMAT synaglary barada goşmaça maglumatlary şu websahypalardan görüp bilersiňiz:

Ähli dalaşgärlere TOEFL/GRE/GMAT synaglaryna synag geçirilýän wagtyndan has öňden taýýarlyk görmegiňizi maslahat berýäris. Sebäbi bu synaglaryň bahalary uniwersitetler üçin wajyp ähmiýeti bardyr.

Bu maksatnama boýunça goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümine AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy ýa-da (+99312) 47 35 03 (goşmaça 231) telefon arkaly ýüz tutup bilersiňiz.

Resminamalar 2020-nji ýylyň 15-nji maýyna çenli kabul edilýär.