MEDEA italiýan hasaplanmaýan talyplar üçin Italiýanyň Eni korporatiw uniwersiteti

Möhleti
04.05.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Italýanyň Eni korporatiw uniwersitetinde energetika we daş töweregiň menejmenti we ykdysadyýeti bölümi boýunça magistratura derejesini okamak üçin MEDEA –da täze stipendiýasyny berýärler. MEDEA magistratura programmasy tehniki, ylmy we ekonomiki ugurlary gutaran italiýan we halkara uçurymlar, şeýle hem bu ugurlary düýpden okamak isleýän energetiki we daş töweregiň işgärleri üçin bellenilendir. Eni korporatiw uniwersiteti tehniki we dolandyryş ösüşi bilen we Eni-yň firma usulynyň ösüşi we işe alýan adamyň markasy boýunça meşgullanýar. Magistratura programmasyna kabul edişi 25000 ýewro okuw girdejisinden aýyrýar.Ondan başga-da energetiki sektorynda höwes görkezýän anyk ýurtlarda energetiki medeniýetiniň ýaýratmasyna kömek etmek üçin birnäçe stipendiýalar mynasyp talyplara beriler.
Okuw girdejisiniň töleginden başga bu programma ýaşaýyş jaýy we okuw maglumatlary bilen kömek edýär.

Düzgünler

• Oňat birinji derejesi (ikinji derejesinden ýokary ýa-da ondan ýokary) ýa-da ykdysadyýet, finans, dolandyryş , menejment, inženeriýa, matematika, fizika, himiýa, geologiýa, statistika ugurlardan tassyklanýan uniwersitetinden onuň taýy;
• 31/12/2018 senesine 32 ýaşdan ýaş bolmaly;
• Iňlis dilini doly bilmeli.

Stipendiýany bölen wagty kabul ediş komissiýasy akademiki ýetişginine, başga şahadatnamalaryna we professional tejribesine ýüz tutýar. Nebit we gaz sektorynda akademiki we professional tejribesi mynasyp garşylaşdyrylýandyr. Daşary ýurtda Eni kompaniýasynyň saýlananlary hemde bu kursyna gatnaşyp bilerler.

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Okuw üçin hemme arzalar şu sahypa boýunça iberilmeli:
https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance/the-scuola-mattei-and-the-medea-masters.page