Erasmus Mundus stipendiyasy

Möhleti
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Erasmus Mundus (EMJMD) – ýokary okuw edaralaryň birleşigi bilen amala aşyrylýan halkara bilim programmasy. EMJMDs Ýewropa Birleşiginiň stipendiýasy iň başarnykly dalaşgärlere berilýär. Okuw azyndan iki döwletde amala aşyrylmaly we dowamlylygy 12-24 aý. EMLMD stipendiýasy doly töleglerden boşadýar(okuw, kitaphana, laboratoriýa tölegleri, ätiýäçlandyryş we başga-da gerekli tölegler bilen kömek edýär).

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

Resminamalary internet boýunça ugradylýar. Dalaşgär gerekli meýilnamalary almak üçin onlaýn katalog ýa-da konsorsumyna ýüzlenmeli. Olar resminamalaryň iberiş tertipleri barada meýilnama berýärler. Konsorsumlaryň köpüsi indiki ýylda okamak isleýän dalaşgärlerden oktýabr aýyndan ýanwar aýyna çenli resminamalaryň iberilmegini talap edýärler.