Prep 4 success

Möhleti
Ýanwar 19, 2020
Arza göýbermek

Amerikan maslahaty Türkmenistan raýatlaryny Prep4Success intensiw programmasyna goşulmana çagyrýar. 18 hepde( hepdede 4 gün) taýynlyk sapaklary.
Bu sapaklarda TOEFL/SAT/Academic Reading and Writing analitiki düşünje usullary bilen taýynlyk görüp bilerler. Bu amerikan kolejlerine we uniwersitetine üstünlikli synaglardan geçmäne kömek edýär.
Sapaklaryň wagty: duşenbe güniden penşenbe günine çenli sagat 9.00-16.00 çenli. Anna güni 9.00-14.00(intensiw sapagy).

Düzgünler:

  1. Orta umumy mekdebi gutaran okuwçy;
  2. Bakalawr derejesine ýetmedik;
  3. Türkmenistanda we daşary ýurtda uniwersitete girmedik(hünär okuwlaryň talyplary girip biler);
  4. Iňlis dili gowy, örän gowy deresinde bilýän;
  5. Okuwda üstünlikli okaýan we ABD-nyň hünär mekdeplerinde we uniwersitetlerinde üstünlikli okamak isleýän;
  6. Synaglara taýýar!

Resminamalary nädip goýbermeli?

Hemme resminamalar DIŇEJE elektron salgy boýunça goýberilmeli: associatep4s@americancouncilstm.org

Artykmaç meýilnama gerek ýagdaýynda 36-90-16/21 jaň edip bilersiňiz.
Synaga diňe arzany dolduran dalaşgärler çagyrylar.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

Arza:
Hemme resminamalar elektron formatynda iberilmeli.
• Prep4Success programmasynyň PDF formatynda düzme görnüşinde doldurylan arza ;
• Orta okuw bahalaryň tabeli;
• Iňlis dilinde bir akademik hödürleýän haty;
• Rezýume;
• Içgi paspordyň nusgasy;
• Pasport ölçegdäki surat

Bilim programmalary

Indiki soraglar boýunça geňeş:
• ABD-da ýokary okuw bilimi ulgamy;
• Bilim edaralarynda arza goýberilýän möhleti;
• ABD-da iň amatly bolýan ýokary okuw edarasy;
• TOEFL we SAT boýunça amerikan standartlanan synaglar;
• ABD-da stipendiýa barad maglumat;
• Stipendiýa almak üçin düzme ýazma we ABD-nyň bilim edaralaryna okuwa girmek üçin arza doldurma we ş.m.