“TechWomen” maksatnamasy

Möhleti
01.03.2021
Arza göýbermek

“TechWomen” maksatnamasy bu bäş-hepdelik, ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika (STEM) ugurlarda işleýän hünärmen zenanlar üçin halypaçylyk maksatnamasydyr.

“TechWomen” maksatnamasy Afrika, Merkezi Aziýa we Ýakyn Gündogar ýurtlaryndan bolan ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika ugurlarda işleýän öňdebaryjy zenanlary olaryň hünärmen egindeşleri bilen ABŞ-da halypaçylyk we alyş-çalyş maksatnamasy üçin duşuşdyrýar. “TechWomen” maksatnamasy gatnaşyjylara olaryň ukyplaryny doly güýçlendirmek üçin serişdelere we maglumat almaga ýol açýar. Bäş hepdäniň dowamynda zenanlar San Fransisko şäheriniň we Kremniý jülgesiniň öňdebaryjy kompaniýalarynda taslama esasynda halypalary bilen işdeş bolarlar, hünärmenler bilen duşuşyp ussatlyk sapaklaryna gatnaşarlar. Maksatnamanyň ahyrynda olar Waşington şäherinde ýörite ýygnaklara hem gatnaşarlar.

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar:

  • Ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika ugurlarynda azyndan iki ýyl iş tejribesi bolan zenan bolmaly;
  • Ýokary bilimi bolmaly (bakalawr ýa deň derejeli diplom);
  • Iňlis dilinde gepleşik we ýazuw ukyplary bolmaly.

Giňişleýin maglumat üçin hem-de anketany dolduryp tabşyrmak üçin şu aşakdaky internet saýtyna geçip bilersiňiz: https://www.techwomen.org/participants/eligibility-and-application.

Anketalary tabşyrmagyň iň soňky güni 2020-nji ýylyň 15-nji ýanwary.