BAKALAWR DEREJESINI ABŞ-DA ALMAK ISLEÝÄNLER BARADA MASLAHAT

Möhleti
11.02.2020-08.06.2020
Arza göýbermek

Eger siz ABŞ-nyň kollejlary ýa-da uniwersitet okuwlaryna resminamalaryňyzy tabşyrmakda gyzyklanýan bolsaňyz, sizi “ABŞ-da okuw” atly maksatnamasynyň maslahat sessiýalaryna çagyrýarys.

Maslahat sessiýasy bu näme zat? Maslahat sessiýasynyň topary orta mekdep okuwçylary we ABŞ-da okamana isleg bildirýän talyplara ABŞ-nyň kollej we uniwersitetlerinde okamak üçin gerekli endik almana hem taýarlamana ugrukdyrylan.
Gatnaşyjylar ýyl boýy Bilim we Maslahat beriş Merkeziniň Maslahatçysy bilen duşuşyp çuňňur okuw barada düşünje alarlar:
• ABŞ-nyň ýokary okuw bilim sistemasyUS Higher Education System;
• ABŞ-nyň resminama tabşyrmagyň düzgüni;
• ABŞ-nyň iň amatly we laýyk hünärli mekdepler;
• ABŞ-nyň standatlaşdyrylan TOEFL we SAT testlar;
• ABŞ-da stipendiýa mümkinçilikleri;
• ABŞ-na sowalnama tabşyrmak we stipendiýa almak üçin düzme (essay) ýazmak!

Registrasiýa

Registrasiýa etmek açin ýa-da sessiýalar barada doly maglumat üçin Bilim we maslahat beriş merkezine ýüz tutup bilersiňiz:
Görogly köçesi, 48/A jaý, Aşgabat ş., Turkmenistan
Tel./Fax: (993) (12) 36-90-16/21/22 (goş.116)
E-poçta: eac@americancouncilstm.org

Talaplar:

• ABŞ-nyň kollej ýa uniwersitetlaryna girmeklikde gyzyklanma
• Gowy Iňlis Dil bilimi;
• Orta mekdep okuwçylar, 9-11 synp, ýa-da ýaňy-ýakynda mekdep gutaranlar;
• Gowy bahalar;
• Öran höwesli;
• Topar sessiýalara gatnaşmagyň mümkinçiligi.

Toparda okalýanyň eşreti :

• ABŞ-nyň ýokary okuw sistemasynyň gowy düşünjesi;
• Düzme (Essaý) ýazmak endikleriň gowylandyrmagy;
• SAT we TOEFL testlere çuňňur taýýarlama;
• SAT we TOEFL praktiki test geçmek mümkinçiligi;
• Mäliýe kömek we stipendiýa tabşyrmakda nebis;
• Mäliýe kömel almagyň mümkinçiligi, testlaryň tölegi, resminamany doldyrmaklyk we bir ýyl sessiýa gatnanyňyzdan soňra ýol tölegleriň üpjünçiligi mümkindir;
• Amerikan ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin, EducationUSA şahadatnama alyp, güýçli dalaşgär bolmak!