Nur-Sultan şäherindäki ÝHHG-niň ýaşlar üçin konferensiýasy.

Möhleti
19.05.2022

Haçan: 20 fewral  2020 – 23 fewral 2020( doly gün)

Nirde: Nur-Sultan şäherindäki Nazarbaýew adyndaky Uniwersitet, Gazagystan

Nur-Sultan şäherindäki ÝHHG-niň  edarasy tarapyndan gurnalan.

Nur-Sultan şäherindäki ÝHHG-niň  edarasy 2020-nji ýylyň 20-23-nji fewralynda köptaraplaýyn edaranyň işleýşini düşündirmek üçin geljekdäki direktiw agzalaryň  işgärlerine konferensiýa döretdi.

Bu çärede ÝHHG-niň  işleýşi, onuň howpsuzlyk barada düşünjesi  we ylalaşma esasynda alnan kararlaryň prosesini düşündirýärler. Gatnaşyjylar gepleşigi nädip alyp barmaly, diplomatik ukyplaryny, şeýle hem ÝHHG-niň  halkara guramalaryň  hereketi barada bilim alarlar.

ÝHHG-niň  konferensiýasy Nazarbaýew adyndaky Uniwersitetde geçer we Hemişelik geňeşiniň esasynda döredilen gönükmelerden ybarat bolar . Şeýle-de gatnaşyjylar halkara hünärmenler tarapyndan alnyp barylýan birnäçe brifinglara, kurslara we interaktiw seminarlara gatnaşarlar.

ÝHHG-niň  konferensiýasyna gatnaşmak mugt. Ýaşaýyş jaýy we transporty tölenmeýär. Çäre wagtynda iýmit hödürlenilýär.

Kriteriýalar:

  • 30 ýaşa ýetmedik.
  • ÝHHG-niň  döwletleriň raýaty.
  • Iňlis dilini gowy bilmeli.
  • Çäräniň dowamynda Nur-Sultan şäherinde bolmaly.

Eger-de arzany tabşyrmak isleseňiz, arzany dolduryň we rezýume bilen bile (iňlis dilinde) modelosce.nursultan@osce.org  salgysyna iberiň, tema setirinde “Gazagystan –  ÝHHG konferensiýasy” diýip bellemeli.

Resminamalaryň  kabul ediş möhleti: 9-njy fewral, 2020

Kabul edilen arzalar 11 fewrala çenli belli bolar.

30 ýaşa ýetmedik ýaşlar üçin hödürlenilýär.