Beýik Britaniýanyň Derby Uniwersitetinde okamaga stipendiýa.

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Derby Uniwersiteti daşary ýurt talyplaryna bakalawr, magistratura we aspirantura derejesini okamak üçin stipendiýa hödürleýär. Stipendiýa arzany tabşyrmak üçin talyp başda Derby uniwersitetine kabul edilmeli. (https://www.derby.ac.uk/undergraduate/).

Beýan etme

Uniwersitet stipendiýanyň dürli görnüşini hödürleýär: doly ( 100% okuw tölegini ödeýän), ýarym ( okuwyň ýarym tölegini ödeýän). Hemme stipendiýalar Ýewropa Birleşigine girmeýän döwletleriň raýatlary üçin berilýär. 100% tölegini ödeýän tölegleriň, £2000 – £5000 çenli hödürleýän stipendiýa programmalaryň sanawy:

• Vice-Chancellor’s Scholarship
• Excellent International Student Scholarship
• Leadership Scholarship (dine MBA programmasy üçin)
• Regional High Achievers Scholarship
• Tourism and Hospitality International Excellence Scholarship
• Postgraduate (PGT) Scholarship
• Sports Scholarship

Talaplar

Stpendiýalar sowalnamanyň esasynda berilýär, doldurmak üçin aýratyn formasy ýok. Kabul ediş topary hemme arzalary stipendiýany bermek üçin gözden geçirerler.

Aspirantura, onlaýn-okuwa, esasy we diller programmalaryna tabşyran dalaşgärler okuw tölegiň arzanladyşa ýa-da stipendiýa haky ýok.
• Dalaşgär başga programmada stipendiýa gazanan bolmaly däl;
• Gündizki okuwa tabşyrýan dalaşgärler stipendiýa tabşyryp bilerler.