Durnukly ösüşiň maksatlarynyň Ýaş Liderlary Programmasyna arzalaryň kabul edişligi başlandy.

Möhleti
Arza göýbermek

Bütin dünýä boýunça 17 ýaşly liderlar saýlanarlar. Iki ýylyň dowamynda olar BMG-nyň wekili bilen durnukly ösüşiniň maksatlarynyň ösmeginiň amala aşyrylmagy üçin işlärler.  Dalaşgärler arzalaryny tabşyrmak we bahalandyrma tapgyryny geçmeli. Dalaşgärlere başgalara täsir etmek, delillendirmek ukyby we kommunikasiýa ukyby boýunça baha berýärler . Olaryň işi täsir etmesiniň möçberi, üstünligi we bitewiligi esasynda bahalanýar.

Bu wezipede iki ýylyň dowamynda işländen soňra Durnukly ösüşiniň maksatlarynyň Ýaş Liderlary bu orunda uçurym şeklinde gatnaşmagy dowam ederler, indiki ýaş nesli okadarlar we aragatnaşyk gurarlar. Ýaş liderlaryň başlangyçy BMG-nyň ýaşlaryň işi boýunça  umumy Kätibiniň wekili tarapyndan goldanýar .

Ýaş Liderlaryň bäsleşiginiň saýlawy 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 22-ne çenli açyk bolar.