Fulbraýt maksatnamasy boýunça Mugallymçylyk ussatlygy

Russian
Möhleti
29.05.2020
Arza göýbermek

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy mugallymlara özleriniň okadýan derseleri boýunça tejribe toplamaga, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmaga we Amerikanyň Birleşen Ştatlary barada bilimlerini artdyrmaga ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2020-nji ýyl üçin “Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek” maksatnamasynyň açyk bäsleşligini yglan edýär. Dowamlylygy alty hepdeden ybarat bolan bu maksatnamanyň çäginde gatnaşyjylar 2020-nji ýylyň ýanwar ýa-da sentýabr aýynda ABŞ-a syýahat ederler. Ylmy dereje bermeýän bu okuw maksatnamasy okadyş usulyýetini, sapak meýilnamalaşdyrylyşyny we okatmagyň strategiýalaryny, şeýle hem kompýuteri Internet, ýazuw we okuw guraly hökmünde ulanmagy öwredýän okuw sapaklaryny we intensiw taýýarlyk okuwlaryny öz içine alýar.

Okuw maksatnamasynyň bir bölegi hökmünde gatnaşyjylar öz ýurtlarynda derslerde ulanmak üçin sapaklaryň birnäçesini taýýarlamaga we düzmäge mümkinçilik alarlar. Şeýle hem olar maksatnamanyň ahyrynda Waşington şäherinde geçiriljek maslahatda hödürlejek sapaklarynyň birini gysga açyk sapak hökmünde taýýarlamaga mümkinçilik alarlar. Bu alty hepdelik maksatnama halkara gatnaşyjylar bilen amerikan mugallymlarynyň we okuwçylarynyň arasynda ysnyşykly we işjeň gatnaşyklary ýola goýmak üçin amerikan orta mekdebinde kyrk sagatlyk tejribe işini hem öz içine alýär. Maksatnamanyň dowamynda gatnaşyjylar medeni syýahatlar we doly okuw goldawy bilen hem üpjün ediler.

Meýilnama şu aşakdakylar bilen üpjün edýär we doly maliýeleşdirýär:

 • J-1 görnüşli wiza goldawy;
 • Gatnaşyjynyň ýaşaýan şäherinden ABŞ-a we yzyna, hem-de ABŞ-nyň içindäki ýol harajatlary (maksatnama gatnaşmak üçin);
 • Waşington şäherindäki tanyşdyryş maslahaty;
 • Okuw maksatnamasy üçin tölegler;
 • Ýaşaýyş jaýy (köplenç beýleki gatnaşyjy bilen paýlaşylýar) we iýmit bilen bagly çykdaýjylar;
 • Betbagtçylyk we syrkawlama ýagdaýlaryny öz içine alýan lukmançylyk ätiýaçlandyrylyşy;
 • Tejribe geçilýän mekdebe çenli ulag çykdajylary;
 • Maksatnamanyň dowamynda iýmit we garaşylmadyk çykdajylar üçin gündelik pul serişdeleri;
 • Kitaplar we hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin pul serişdesi;
 • Maksatnamanyň dowamynda gidiş-geliş ýol boýunça gatnaşyjylaryň ýany bilen alyp barýan goşlary (bagaž) bilen bagly çykdajylar;
 • Waşington şäherinde geçiriljek jemleýji maslahat;

Meýilnama kimler gatnaşyp bilerler:

 • Daşary ýurt dili hökmünde iňlis dilini okatmakda bäş ýyl ýa-da ondan artyk synp tejribesi bolan häzirki orta mekdep mugallymlary.
 • 12-18 ýaş aralygyndaky okuwçylary okatmak; goşmaça synp derejelerini okatmaga orta ýa-da uly ýaşly mekdep okuwçylaryna iş wagtynyň 50% -den gowragyny sarp eden jogapkär mugallymlar.
 • Maksatnamadan soň bäş ýyllap mugallymçylygy dowam etdirmegi meýilleşdirýän mugallymlar.
 • Meýilnama arza beren wagtynda ýaşaýan ýurtlarynyň raýaty bolan mugallymlar.

*** Bilim ulgamynda işleýän dolandyryjylaryň (Bilim ministrliginiň wekilleri ýa-da işgärleri hökmünde) we azyndan 50% sapak bermeýän mekdep dolandyryjylaryň, mugallymlara tälim berijileriň, uniwersitet fakultetleriniň agzalarynyň, hususy iňlis dili mugallymlarynyň we ilkinji nobatda daşary ýurtlulara hyzmat etmek borçlary bolan mekdep mugallymlarynyň meýilnama gatnaşmaga hukugy ýokdur.

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar:

 • Ýokary bilim (uniwersiteti tamamlandygy) barada diplom ýa-da şonuň bilen deň derejeli resminama;
 • Azyndan bäş ýyl mugallymçylyk tejribesi;
 • TOEFL synagy boýunça azyndan 450 bal (synag meýilnamanyň çäginde hödürlener);

Anketalar

2020 “Fulbraýt Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek” maksatnamasy üçin anketalar 2020-nji ýylyň 29-njy maya çenli kabul edilýär.

Dalaşgärler anketany (PDF 853KB) we Institusional goldaw we salgylanma formasyny (PDF 183 KB) indirip bilerler ýa-da AshgabatEducation@state.gov e-poçta talapnama ibermek arkaly alyp bilerler. Anketalar Daşoguz, Mary we Türkmenabat şäherlerindäki Amerikan burçlarynda hem elýeterlidir.