Türkmen döwlet maliýe instituty

Başlaýan wagty

Ugurlar (hünärler)

Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: maliýe; pul dolanyşygy we karz; salgytlar we salgyt salmak; bank işi we maliýe; ätiýaçlandy­ryş işi; birža işi; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; maliýe gözegçiligi; ykdysady informatika; maliýe menejmenti).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-­da orta hünär bilimli, ýaşy 35-­den geçmedik raýat­lary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­ şik esasynda kabul edilýär. Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar .

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazy­lan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anke­ta);
 • umumy orta (ýa-­da orta hünär) bilim bara­daky resminama (asyl nusgasy);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we der­man senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, har­by bölümden) häsiýetnama;
 • 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tas­syklanan göçürmesi;
 • giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag­daýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumy bilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli res­ minamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga­da, okuwa girmäge isleg bil­dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab­şyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde har­by gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artyk­maç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş ka­gyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça ma­ tematika, Türkmenistanyň taryhy, geografiýa derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenis­ tanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamala­ rynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilin­de geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa­da dersleriň biri boýunça synag­ dan geçip bilmedikler soňky synaglara goýbe­ rilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

 • maliýe hünärleri boýunça 2 ýyldan az bol­madyk iş tejribesi bolanlar;
 • çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türkmen döwlet maliýe institutynyň salgysy:

Aşgabat ş., (1987) Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112, tel.: 49­61­99, 49­64­47.