Üstünligi meýilleşdirmek:talybyň durmuşynda wagt tygşytlylygynyň tutýan orny.

46
thumbnail

Nelson Roque we Elizabeth Handing

Talyplar we aspirantlar üçin käwagt gaty kyn bolup biler, ýöne dogry wagt dolandyryş strategiýasy bilen size berlen her bir meseläni özgertmekde kynçylyk çekmeli däl. Uniwersitetde okamagyň diňe akademiki we hünär jogapkärçilik däldigini ýatdan çykarmaly däl. Umumy üstünlik gazanmakda saglygyňyz we ýaşaýyş durmuşyňyz hem möhüm orun tutýar. Bu makalada wagtyňyzy netijeli meýilleşdirmäge we okuwyňyzdaky stresiň öňüni almaga kömek etjek käbir usullar barada aýdyp bereris.

Wagtyňyzy peýdaly geçiriň!

Wagtyňyzy gymmatly haryt hasaplasaňyz, haýsy işleriň maýa goýumlaryndan pes girdeji getirýändigini we haýsysynyň ýokarydygyny görersiňiz. Muňa has gowy düşünmek üçin internedi ulanmak, gelýän ýazgylary okap jogap bermek, meýilleşdirmek we beýleki çärelere näçe wagt sarp edýändigiňizi pikirleniň. Indi gözleg taslamalaryny meýilleşdirmek, maglumatlary seljermek we paý almak üçin näçe wagt sarp edýändigiňizi pikirleniň. Ýokardaky hereketleriň haýsydyr birine has köp wagt gerek bolsa we has aňsat çözümi bolmaly diýip pikir edýän bolsaňyz, awtomatlaşdyryş usullaryny saýlaň ýa-da size kömek edip biljek tehnologiýalary ulanyň.

Şu wagt meýilleşdiriň, soňra lezzet alyň!

Hepdelik işleriň hemmesini bir günde ýerine ýetirmek gaty gowy zat, ýöne wezipeleriňize bolan bu usul, hepdäňizi meýilleşdirip başlanyňyzdan has köp stres döredip biler. Her günden has köp peýdalanmak üçin haýsy meseleleriň ileri tutulýandygyny bilmek we gündelik hereket meýilnamasyny döretmek üçin muny ulanmak peýdalydyr. Hepdäňizi etmeli ähli zatlaryňyzy sanap başlaň. Soňra her gün hereket sanawyndan birnäçe zat alyň we sapak meýilnamasyna laýyklykda işläň. Günüň dowamynda bu meseleleri ýada salyň we gutaranyňyzdan soň geçiň. Bu barada öwrenmezden ozal, beýleki çärelere wagt goýup, her gün has köp zatlar edersiňiz.

Özüňiz üçin wagt aýyryň!

Okuw mekdepdäki talaplardan başga-da akyl we beden saglygyňyza üns bermek möhümdir. Wagtyňyzy guramak, maşk etmek, sagdyn iýmit taýýarlamak, dostlaryňyz bilen söhbetdeşlik we ýeterlik uky (günde ýedi-dokuz sagat) üçin wagt bölünip berilmelidir. Bu endikler stresden dynmaga we hemme zady mümkin boldugyça edip biler. Gynansakda, uniwersitetde okaýarka köplenç maşk etmekden ýüz owürýärler, nädogry iýmitlenýärler we gije giç ýatýarlar. Ýöne saglygyňyzyň ileri tutulmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň!

Tehnologiýalar seniň dostuň bolup bilerler.

Adamlar köplenç özlerine tabşyrylan ýumuşlary täze usullary ulanman, köne usullar bilen ýerine ýetirýärler. Käbir gözleg işlerini has netijeli geçirmek üçin köp mümkinçilikler bilen iň gowusyny saýlamak kyn. Aşakda häzirki wagtda ulanýan käbir çeşmelerimizi görkezýäris:

Meýilleşdiriň we aňsatlyk bilen duşuşyklary düzüň.

Duşuşyklary ýa-da gatnaşyjylary guramak üçin köplenç jogapkärçilik çekýärsiňizmi? Doodle we WhenIsGood ikisi hem ajaýyp meýilnamalaşdyrýarlar. Wakaňyzy döredýärsiňiz, parametrleri düzýärsiňiz we hemmelere baglanyşyk iberýärsiňiz.

Ylmy-synaglary we derňewleri geçiriň (mugt)

Ylmy-synaglary geçirmeklik iň köp wagt talap edýän iş diýip pikir edýän bolsaňyz, aşakdaky çeşmeler siziň üçin. OpenSesame, geçirmek usulyny ulanyp hiç hili programmirleme bilimi bolmazdan eksperiment döretmek üçin gurallar bilen üpjün edýär (ýörite meseleler üçin käbir maslahatlar bar!). PsychoPy geçirmek gurallary bilen synaglary ösdürmek üçin şuňa meňzeş interfeýs bar, şeýle hem gözlegleriňiz üçin zerur zatlary hakykatdanam döredip boljak Python esasly skript motory bar. Köp tarapdan, MATLAB-yň PsychToolBox bilen deňeşdirip bolýar, ýöne bu mugt.

Maglumatlary aňsatlyk bilen ýygnaň.

Kagyz anketalaryny ulanýan bolsaňyz, indiki bölüm siziň üçin. Google Forms uniwersitetiňizde “Qualtrics” ygtyýarnamasy ýok bolsa maglumat ýygnamagyň ajaýyp usulydyr. Gysga we mugt jogaply soraglar, Likert şkalasyndaky soraglar we başgalar. Onuň uly goşandy çykyş formatydyr.
Hemme maglumatlar awtomatiki usulda Excel stilindäki elektron tablisasyna girizilýär (.csv we .txt ýaly köp formatda göçürip alyp bolýar), bu ýerde maglumatlary bahalandyrmak ýa-da tassyklamak üçin formulalary goşup bilersiňiz. Şeýlelik bilen, maglumatlary çalt ýygnap we analiz edip bolýar.

Google Forms -yň mümkinçiliklerini giňeltmek üçin, Amazon’s Mechanical Turk  (MTurk; IRB mümkinçilik berse) maglumatlary ýygnamak üçin ulanyp bilersiňiz. Islendik kompýuterden ýa-da ykjam enjamdan görmek üçin maglumatlaryňyza gönüden-göni girip bilersiňiz. MTurk bilen tanyş däl bolsaňyz, hödürleýän ähli artykmaçlyklaryny bilmek üçin barlamagy maslahat berýäris. Köp garaşsyz barlaghanalarda gözleg guraly hökmünde tassyklandy, şonuň üçin dürli ilaty saýlamaga howluksaňyz, bu gowy ýol bolup biler.

Gözegçi ýa-da talyp koordinatory bilen habarlaşyň.

Häzirki talaplaryň aspiranturanyň daşyndaky deňagramly durmuşy kynlaşdyrýandygyny duýsaňyz, maslahatçyňyz bilen gürleşip bilersiňiz. Wagtyňyz size ynanylan ähli zady ýerine ýetirmäge mümkinçilik bermese, olar bilen dogruçyl bolmak we iş ýüküni azaltmak meýilnamasyny düzmek möhümdir. Olar siziň ýeriňizde bolup gördiler we olar bilen habarlaşsaňyz sizi düşünerler.


Bu maslahatlar peýdaly bolar we deňagramly durmuşda ýaşamaga we şahsy durmuşy bilen okuwy ileri tutmaga kömek eder diýip umyt edýäris.

Çeşme:  https://www.apadivisions.org/division-20/publications/newsletters/adult-development/2015/04/time-management?_ga=2.28907324.1617260952.1549613147-754225402.1549278738