Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Başlaýan wagty

Magistratura ugurlary

Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet; menejment).

Magistratura ýokary bilimden pes bol­ madyk binýatda bilimi bolanlar söhbetdeş­ ligiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • ýokary bilim baradaky resminama­nyň we goşundysynyň asyl nusgalary (da­şary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenis­ tanda ykrar edilendigi baradaky şahadat­ namasy goşulýar);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyn­ dan bellenilen nusgadaky saglyk kepilna­ masy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerin­den, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesi­ niň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga­da, dalaşgärler ýokar­da görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • harby şahadatnamasyny ýa­da ýa­zylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandy­gyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgär­ den goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogap­ kärçilik çekýär.

Söhbetdeşlikler aşakdaky dersler bo­ýunça geçirilýär:

 • ykdysadyýet taýýarlygynyň ugry bo­ýunça — ykdysady nazaryýet, Türkmenis­tanyň ykdysadyýeti;
 • menejment taýýarlygynyň ugry bo­ýunça — ykdysady nazaryýet, menej­ment.

Dersler boýunça söhbetdeşlik Türk­menistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda döw­let dilinde geçirilýär.

Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esas­ syz sebäplere görä gelmedikler ýa­da dersleriň biri boýunça söhbetdeşlikden geçip bilmedikler soňky söhbetdeşlige goýberilmeýär.

Söhbetdeşligiň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

 • saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;
 • çagyryş boýunça harby gullugy ge­ çenler.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň salgysy:

Aşgabat ş., 1972­nji (Atatürk) köçe, 73, tel.: 48­62­71, 48­62­76.