Kanadanyň Manitoba uniwersitetinde halkara talyp stipendiýasy 2020

Möhleti
01.08.2020
Dereje
Arza göýbermek

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti: güýzki giriş üçin – 2020-nji ýylyň 1-nji awgusty, gyşky giriş üçin – 2020-nji ýylyň 1-nji dekabry.

Ajaýyp akademiki bahalary we maddy zerurlyklary bolan dalaşgärler kabul edilýär. Stipendiýa bakalawr okuwlary üçin elýeterlidir.

Bu bilim programmasynyň bir bölegi bolmak üçin dalaşgärler aşakdaky kriteriýalara laýyk gelmelidir:

• Bu programma halkara talyplar üçin açykdyr.

• Gowy akademiki derejä eýe bolmaly.

• Dalaşgär güýzde we gyşda hasaba alynmaly.

• Maliýe zerurlygynyň subutnamasyny görkezmeli.

• Talyplar semestrde doly okuw ýüküniň azyndan 60 göterimini hasaba almaly we tamamlamaly.

• Talyplar G.P.A minimal talaplaryna laýyk gelmelidir. Okuwlaryny dowam edýän talyplarda iň az G.P.A. bolmaly. 2.0. Täze okuwçylar (orta mekdepden) 12-nji synpda ortaça 70% ýa-da ondan ýokary bolmaly.

• Kanadada orta bilimden soňky bilimiň birinji ýylynda daşary ýurtly talyplar ýüz tutup bilmeýärler.

Elýeter ugurlar

Uniwersitet şu ugurlar boýunça bakalawrda okamak üçin şu grantlary hödürleýär:

• Ynsanperwer ylymlar we sosiologiýa

• Bilim

• Kanun we syýasat

• Ykdysadyýet

• Sungat we ylymlar

• Ylym

• Inženerçilik

• Oba hojalygy we biologiýa ylymlary

• Lukmançylyk

Başgalar

Tezislere arzany tabşyrmak üçin dalaşgärler aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli:

1-nji ädim: giriş üçin arzany tabşyryň

Okamak isleýän bolsaňyz, Manitoba Uniwersitetine girmek maslahat berilýär. Uniwersitetde hasaba alnandan soň awtomatiki şeklinde talyplar stipendiýa üçin hasaplanarlar.

Giriş üçin dalaşgärler aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli:

  1. Bakalawriat programmany tapyň: http://umanitoba.ca/student/admissions/programs/
  2. Talaplary görüň we arzany tabşyryň http://umanitoba.ca/student/admissions/application/
  3. Arzanyň ýagdaýyny barlaň
  4. teklibi kabul ediň

Arzany onlaýn tabşyryň

Ädim 2. Zerur resminamalary iberiň:

• Orta bilim şahadatnamasy

• Häzirki okuwyň görkezijisi

• Öňki okuwyň görkezijisi (diňe haýyş bilen)

• Okuwdan soňky synp görkezijileri

• Resmi synag netijeleri

• Rezýume/ CV

Giriş üçin talaplar:

Orta mekdepden soň okuwa kabul edilen daşary ýurt talyplardan talaplar (orta bilimden soňky):

1. Iňlis dilini bilmek.

2. Her ýurt / okuw programmasy üçin umumy giriş talaplaryny ýerine ýetiriň. Talaplary aşakda Halkara bakalawrdan (HB) we Iňlis biliminden (IB) ybarat ýaşaýan ýeriňiz boýunça ýa-da umumy halkara okuw meýilnamasy boýunça gözläp tapyp bilersiňiz.

3. Saýlanan programma esasynda programmanyň aýratyn talaplaryny ýerine ýetiriň.  Belli bir ýurduňyza / okuw meýilnamaňyza laýyklykda ýerleşýän ýeriňizi barlaň ýa-da has giňişleýin maglumat üçin kabul ediş ofisine international_students@umanitoba.ca salgy boýunça ýüz tutuň.

Habarlaşmak üçin: admissions@umanitoba.ca or (204) 474-8808

Poçta salgysy: 66 Chancellors Cir, Winnipeg, MB R3T 2N2, Canada

Has giňişleýin maglumat: http://umanitoba.ca/admissions/undergraduate-admissions/how-apply-undergraduate-studies