Gijikdirme dolandyryşynyň öwrenilişi.

15
thumbnail

Gijikdirmä garşy göreşmek üçin 8 maslahat:

• Üstünlik, uzak möhletli gazançlar üçin gysga möhletli zähmet talap edýär.

• Meselelere oňyn garamaga synanyşyň: bu meseläni nädip çözüp bilersiňiz? Oňaýsyz netije durmuşyňyza nähili täsir eder?

• Işiňiziň belli bir tabşyrylyş möhleti ýok bolsa, özüňiz kesgitläň.

• Şu wagt başlaň.

• Näme ýumuş bolmalydygy hakda pikir etmän başlaň, stazyňyzy döwüň.

• Pomodoro usuly uly proýekti birnäçe bölüme bölýär.

• Päsgelçilikleriňiz bar bolsa, şolardan geçmäge synanyşyň, mümkin bolsa kömek soraň. Şeýdip, az energiýa sarp edersiňiz we haýallyk meýillerini azaldarsyňyz.

• Käwagt elinden gelenini edip bilersiňiz, ýöne şonda-da üstünlik gazanyp bilmersiňiz. Gürlemek etmekden has aňsat, ýöne pikirleniň şowsuzlykdan daşda durup birlesiňizmi?

Çeşme: https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-do-life/201907/learning-manage-procrastination