Merkezi Aziýada ýaşlar liderlik akademiýasy

Möhleti
05.05.2020

Ýewraziýa Gaznasy (ÝG), Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň 18 ýaşdan – 30 ýaşa çenli aralykda ýaş liderleri üçin Merkezi Aziýada Ýaşlar liderlik Akademiýasyna (CAYLA) gatnaşmaga arzalaryň bäsleşligini yglan edýär. CAYLA ABŞ-yň halkara ösüş agentligi (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän we ÝG tarapyndan durmuşa geçirilýän Sebitdäki Jemgiýetçilik Guramalara Ýardam Meýilnamasynyň bir bölegi bolup durýar. Meýilnamanyň maksady Merkezi Aziýada işjeň we duýgur raýat jemgyýetini döretmek bolup durýar.

Arzalaryň onlaýn-görnüşini: www.bit.ly/CAYLAapply

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti: 2020-nji ýylyň 5-nji Maý

Doly maglumat:

Iňlis dilde: www.bit.ly/CAYLA-RFA-ENG

Rus dilde: www.bit.ly/CAYLA-RFA-RUS

Türkmen dilde: www.bit.ly/CAYLA-RFA-TKM

CAYLA we arzalary bermek prosessine degişli ähli soraglar ýazmaça görnüşde şu salga ugradylyp bilner: CAYLAapply@eurasia.org. Hatda tiz jogap almak üçin “CAYLA Gazagystan”, “CAYLA Täjigistan”, “CAYLA Özbegistan” ýa-da “CAYLA Türkmenistan” diýip görkezmegiňizi haýyş edýäris.