“Sport dolandyryş ussady” programmasy üçin Soçi şäherindäki Russiýanyň Halkara Olimpiýa Uniwersiteti

Möhleti
31.07.2020
Dereje
Arza göýbermek

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti: 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 31-i.

Russiýanyň Halkara Olimpiýa Uniwersiteti (RIOU) we Gazna «Wladimir Potanin adyndaky “Olimpiýa stipendiýasy” stipendiýa programmasyna gatnaşmak üçin arzalaryň kabul edilişini açýarlar. Ýeňijiler, 2020/21-nji okuw ýylynda Sport dolandyryşyň ussady programmasynyň iňlis dilindäki okuwy üçin stipendiýa alarlar.

RHOU talyplary dünýädäki degişli wakalaryň we sport dolandyryşy boýunça öňdebaryjy rus we halkara hünärmenleriniň mysallary bilen tanyşmaga mümkinçilik alarlar. Okuw gutarandan soň, “Sport dolandyryş ussady” hünäri bilen taýýarlygy barada rus we iňlis dillerinde diplom alýarlar.

Dalaşgärlerden talaplar

Anketany iňlis dilinde dolduryň. Dalaşgärleriň özleri we tejribeleri barada ýazyp, ýolbaşçylyk ukyplaryna baha berip biljek, şeýle hem MSA programmasy arkaly aljak bilimlerini we başarnyklaryny nädip ulanjakdyklaryny paýlaşyp biljek bir düzmeden ybarat.

Aşakdaky resminamalary  skan edip iberiň:

  • Bakalawr derejesiniň diplomy
  • Pasport (wiza berlen senesinden azyndan 18 aý güýje girmeli we azyndan 2 boş sahypa bolmaly)
  • C1 talaplarynyň iň pes derejesine laýyk gelýän iňlis dili şahadatnamasy
  • Zerur bolsa: beýleki resminamalar (mysal üçin hödürleýiş haty, minnetdarlyk hatlary)

Şahadatnamalary we bahalaryň göçürmesini öňünden soraň. Resminamalaryňyz iňlis ýa-da rus dilinde däl bolsa, resmi (notarius tarapyndan tassyklanan) terjimesini tabşyrmaly.

RHOU arzany tabşyrmak üçin diňe asyl resminamalaryň skanlaryny talap edýär. Soça geleniňizde hasaba alyş işini tamamlamak we okuwyňyzy başlamak üçin asyl resminamalaryňyz ýanyňyzda bolmaly.

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti.

“Olimpiýa stipendiýasyny” 2020/21-nji okuw ýylynda gazanmak üçin arzalar RHOU-nyň saýlama komiteti tarapyndan 2020-nji ýylyň 31-nji iýulyna çenli bu sahypa arkaly kabul edilýär.

Bäsdeşlik saýlawynyň netijelerini yglan edilişi – 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 6-sy.

Maslahatlar RHOU-nyň saýlama komiteti tarapyndan amala aşyrylýar:

tel. + 7 (862) 262-97-22 / 24, msa@olympicuniversity.ru

Arzany tabşyrmak üçin  http://admcom.olympicuniversity.ru/registration?lang=en

Has giňişleýin maglumat üçin http://www.olympicuniversity.ru/en/web/msa-eng1/to-applicants