Daşary ýurtly talyplar üçin Russiýanyň Ykdysadyýet mekdebiniň talyp haklary

Möhleti
01.06.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Daşary ýurtly talyplar doly stipendiýa arkaly YM-de tölegsiz okuw üçin arzalaryny tabşyryp bilerler. Stipendiýa bakalawr ýa-da magistratura derejeriniň okuw töleglerini doly ödeýär we Moskwa, Sankt-Peterburg, Nižnyý Nowgorod ýa-da Perm şäherindäki uniwersitet şäherçelerinden birini saýlamaga mümkinçilik berýär.

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti: 2020-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i.

Ädim 1: programma saýlawy.

YM saýlawyna arzany tabşyrmazdan ozal, https://www.hse.ru/education/programs/#bachelor bilim programmalarynyň sanawy bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Bir ýerde YM uniwersitet şäherçeleri, ugurlary, okuw dili we ş.m. boýunça tertiplenip bilýän ähli bakalawr bilim programmalaryny tapyp bilersiňiz.

Ädim 2. Şahsy otagyňyzda registrasiýa ediň.

Ulanyjy ady we paroly alyň

Daşary ýurtly dalaşgäriň şahsy otagyna giriş ulanyjy ady we paroly üçin arzany tabşyrandan soň berilýär. https://asav.hse.ru/applyba.html#signup

Arzany dolduryň

Registrasiýany eden wagtynda alnan ulanyjy adyňyz we parolyňyz bilen daşary ýurtly gatnaşyjynyň şahsy hasabyna giriň. https://asav.hse.ru/applyba.html#signin

Ädim 3. Programmany gözden geçiriň

Berlen arza, býudjet ýeri (Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň stipendiýasy) we daşary ýurt raýatlary üçin aýratyn bäsleşigiň çäginde täjirçilik ýeri üçin seredilýär.

Iki dürli programma saýlan bolsaňyz, giriş synaglaryň sanawyna laýyklykda saýlan programmalaryňyzyň ähli dersleri boýunça barlag synaglaryndan geçmeli (her ders 1 gezek tabşyrylýar).

Ädim 4. Resminamalaryň taýýarlygy

Şahsy hasabyňyzda okuwa girmek baradaky teklip boýunça karar çap edilenden soň, okuw bölüminde Razylyk bölüminde aşakdakylary etmeli:

Resminamalaryň toplumyny ýygnaň:

1. ORIGINAL anketa, ýokarky sag burçda (3×4, reňk ýa-da ak-ak, mat) we şahsy gol (anketa IA Şahsy Hasapda ýerleşdirilýär)

2. Bilim şahadatnamasynyň nusgasy we notarius tarapyndan rus diline terjime edilen nusgasy. Resminamalar tabşyrylanda bilim barada resminama ýok bolsa, soňky şahadatnamanyň netijelerine esaslanýan bahalar bilen göçürme;

3. Okuwda gapma-garşylyklaryň ýoklugy baradaky lukmançylyk şahadatnamasynyň we notarius tarapyndan rus diline terjime edilen nusgasy;

4. AIW we AIDS-iň ýoklugy baradaky lukmançylyk şahadatnamasynyň we notarius tarapyndan rus diline terjime edilen terjimesiniň nusgasy;

5. Russiýa Federasiýasynyň serhedinden geçjek resminamanyň sahypalarynyň bir nusgasy we notarius tarapyndan rus diline terjime edilen nusgasy.

Resminamalar şahsy hasabyňyzda karar kabul edilen gününden başlap 40 günüň dowamynda hasabyňyza ýüklenmeli (okuw üçin Razylyk bölümi). 1-nji maýda býudjet ýerini teklip etmek barada karar alan dalaşgärler, resminamalary 2020-nji ýylyň 1-nji iýunyndan gijä galman ýüklärler.

Ädim 5. Okamaga we ýazylmaga gelmek

• 4-nji ädimde görkezilen resminamalaryň taýýarlygyny tamamlaň we Şahsy hasabyndaky “Okuw razyçylygy” bölümine ýükläň.

• Bilim barada alnan resminamalary kanunlaşdyrmak (diplom +baha görkezijileri) *

• Daşary ýurt biliminiň ykrar edilmeginden geçiň.

• Wiza üçin ýüz tutuň

Has giňişleýin maglumat üçin: https://admissions.hse.ru/undergraduate-apply/bastep1#pagetop