OSCE-IFSH düzme bäsleşigi: Ýewropada adaty ýaraglara gözegçilik çäreleri we ynam we howpsuzlyk binýady.

Möhleti
01.07.2020
Arza göýbermek

Resminamalaryň tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 1-i, sagat 23:59-a çenli

Ýeri: beýýannamaňyzy essay-competition2020@osce.org sahypa boýunça iberiň

GURAMA: OSCE we IFSH bilen bilelikde Moskwa Döwlet Halkara gatnaşyklar instituty (MGIMO uniwersiteti), Ženewa Howpsuzlyk Syýasaty Merkezi (GCSP) we Wena ýaragsyzlanmak we ýaýramazlyk merkezi (VCDNP) bilen bilelikde.

35 ýaşdan kiçi we Ýewropadaky harby howpsuzlyk bilen gyzyklanýarsyňyzmy? 3000 ýewro çenli pul gazanyp, işiňizi Wenadaky diplomatlara tabşyrmak isleýärsiňizmi?
OSCE we Gamburg uniwersitetiniň Dünýä meselelerini we howpsuzlyk syýasatyny öwreniş instituty, Moskwa döwlet halkara gatnaşyklar instituty (MGIMO uniwersiteti), Ženewa Howpsuzlyk Syýasaty Merkezi (ŽHSM) we Wena ýaragsyzlanmak we ýaýramazlyk merkezi (WÝÝM) bilen bilelikde innowasiýa pikirlenmesini höweslendirmek üçin düzme bäsleşigini başladylar. Adaty ýaraglara gözegçilik we ynam we howpsuzlyk çäreleri bilen baglanyşykly meseleleri we mümkinçilikleri öwrenýän hünärmenleriň täze neslini döretmek maksady bilen.

Baýraklar

Üç ýeňiji 3000 ýewro çenli pul baýraklaryny we OSCE-nyň Baş sekretary tarapyndan gol çekilen şahadatnamany alarlar. Şeýle hem, OSCE-nyň Howpsuzlyk hyzmatdaşlygy forumynyň mejlisine gatnaşmak we öz makalalary bilen tomaşa etmek üçin doly tölegli syýahata Wena giderler.Beýleki baýraklar, VCDNP tarapyndan hödürlenýän ýarag ýaýratmazlyk we ýaragsyzlanmak boýunça kurs okamak mümkinçiligi, IFSH bilen gazet çykarmak ukyby, kitaplar üçin 500 funt sterling we ş.m.

Gatnaşyjylar

OSCE-a degişli döwletleriň raýatlary we 35 ýaşa çenli hyzmatdaşlar (1985-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-den soň doglan) talyplar we ýaş hünärmenler aşakdaky temalaryň islendigi boýunça özboluşly düzme ýazmaga çagyrylýar:
• Ýewropada harby durnuklylygy we ynamy dikeltmekde OSCE-nyň orn
• OSCE usullary bilen harby töwekgelçiligi azaltmak
• Tehnologiýanyň we adaty ýaraglaryň täze görnüşleriniň Ýewropadaky howpsuzlyga we durnuklylyga täsiri
• Adaty ýarag gözegçiligini we barlagy güýçlendirmekde tehnologiýanyň orny
• Ýewropadaky harby durnuklylygy we howpsuzlygy güýçlendirmek üçin beýleki sebitlerden alnan sapaklar
• Ýaşlarda ýarag gözegçiligine ynam we howpsuzlygy berkitmek çärelerine ýaşlaryň goşant goşmagy

Guramaçylar esasanam aýallary ýaryşa gatnaşmaga höweslendirýärler. Parahatçylyk we howpsuzlyk, harby, syýasy, halkara gatnaşyklar we beýleki hukuk, syýasy we tehniki ugurlar boýunça okaýan / işleýän talyplar we hünärmenler çagyrylýarlar. Şeýle hem OSCE daşary ýurtlar, goranmak güýçleri, ýörite hyzmatlar, howpsuzlyk gulluklary, goranmak pudagy, akademiýa we hökümete degişli bolmadyk pudaklarda işleýän ýaş hünärmenleriň, şol sanda döwlet guramalarynyň girişini makullandyrýar.

Düzgünler

Arzanyň tabşyryş möhleti: Arzalar essay-competition2020@osce.org iberilmelidir. Çarşenbe, 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 1-i, Wena wagty boýunça (CET). Adam başyna diňe bir hasaba alyş.Göwrümi: 2500-den 4000 söze çenli (bellikleri we bibliografiýany hasaba alman), 150 sözden köp bolmadyk annotasiýa;

Formaty: MS Word resminamasy
Dil: Iňlis dili

Saýlaw prosesi

Saýlaw komiteti ähli hyzmatdaş guramalaryň agzalaryndan ybarat. Iberilen beýýanamalar anonim baha bererler.Ýeňijiler barada bildiriş: 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 21-den gijä galman belli bolar.
Ýeňijileriň 2020-nji ýylyň dekabrynda OSCE-nyň Howpsuzlyk hyzmatdaşlygy forumyna Wena gelmek mümkinçilikleri bolmaly.

Has giňişleýin maglumat üçin Ulanyş şertlerine serediň. https://www.osce.org/secretariat/447574
Goşmaça soraglar üçin essay-competition2020@osce.org
sahypa boýunça ýüzlenip bilersiňiz.