Kompýuter we programmirlemegiň esaslary

144
thumbnail

Bu Nýu-Ýork Uniwersiteti tarapyndan kompýuter we programmirleme bilen tanyşlygy üpjün edýän özbaşdak okuw.

Bu okuw Python programmirleme dilini ulanyp, aşakdaky temalardan ybarat:

 • Positionerleşýän san ulgamlary
 • Hello World
 • San maglumatlarynyň görnüşleri we arifmetiki aňlatmalar
 • Şertli jümleler
 • Iteratiw operatorlar [Aýlawlar]
 • Hatarlar
 • Funksiýalar
 • Sanawlar [Massiw esasly yzygiderlilik]

Kursyň sahypasy: https://www.edx.org/course/basics-of-computing-and-programming

Bu kursa nädip ýazylmaly:

 • https://www.edx.org/web sahypasyna geçiň.
 • Hasaba almak üçin edX hasaby dörediň
 • Başlamak üçin “Register now” saýlaň.

Maslahat: Käbir kurslar goşmaça töleg üçin şahadatnama hödürleýärler. Şahadatnama almak we tölemek islemeýän bolsaňyz, “Kurs barlagy” formatyny saýlaň we mugt sapak alyň.