Wagt dolandyryşy we konsentrasiýa üçin iň oňat 10 programmalar

65
thumbnail

Päsgelçiliklerden dynmak we okuw (ýa-da iş) döwründe öndürijiligi we konsentrasiýany ösdürmek isleýärsiňizmi? Iň oňat wagt dolandyryş programmalaryny we gurallaryny synap görüň we islegleriňize laýyk gelýänleri saýlaň.

  1. Pomodoro https://pomodoro-tracker.com/ Play Market ýa-da Apple store programmalardan geçiriň.

Bu nähili işleýär?

Işe başlaň:

  1. Taýmery işlediň (“pomidor”)
  2. “Pomidor” jyňňyrdaýança işläň
  3. Azajyk dynç alyň (3-5 minut).

Hemme meseleleri ýerine ýetirýänçäňiz “pomidor” yzy “pomidor” işlemegi dowam ediň. Her 4 “pomidordan” soňra uzak arakesme ediň (15-30 minut).

2. Calendar: gündelik işleriňizi meýilleşdirmekde iň esasy ädimleriň biri. (Google Calendar https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1) Programmany enjamyňyza ýükläň.

a. Ilki bilen senenamaňyza ýüklenen zatlary bloklaň.

b. Senenamaňyza hormat goýuň! Bloklary tygşytlaň, üýtgeşmeleri / çakylyklary gysgaltmaň we kabul etmäň! Senenamaňyz siziň üçin mukaddesdir.

3. MyLifeOrganized (MLO) – etmeli işleriňizi dolandyryň.

Bu meseläni dolandyrmak ulgamy, maksatlaryňyza ýetmek üçin nämä üns bermelidigiňizi kesgitlemäge kömek eder. Ösüşiňiziň tapawudyny görmek üçin ünsüňizi çekip biljek wajyp işler sanawyny awtomatiki usulda döredýär. https://www.mylifeorganized.net/

4. Sarp edýän wagtyňyzy onlaýn hasaplaýyş taýmeri EggTimer bilen wagtyňyzy yzarlaň. Yzarlamak isleýän wagtyňyzy belleýärsiňiz (mysal üçin, “30 minut”, “1 sagat”), we şol wagt fon tertibinde sanalýar. Wagt gutarandansoň taýmer ses berer. Geçirilen wagty bilmek üçin ajaýyp usuldyr. http://e.ggtimer.com/

5 Rescue Time – fon tertibinde işleýär we sosial / set çeşmelerine sarp edilen wagt barada maglumat berýär https://www.rescuetime.com/

6. Forestforstayingfocused: bu üýtgeşik we gyzykly programma ünsüňizi jemlemäge kömek eder. Düşünjesi ýönekeý: bir zada ünsi jemlemek isleseňiz, wirtual agaç ekiň. Ünsüňizi jemleseňiz, agaç öser. Eger ünsüňizi sowsaňyz, agaç ösmegini goýar. Programmanyň adyndan görnüşi ýaly, wirtual tokaý döretmek üçin birnäçe agaç ösdürip bilersiňiz! https://www.forestapp.cc/

7. Focus@Will bilen bölünýän ünsi höweslendiriň: bu ajaýyp programma öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin neýro-ylym we aýdym-sazlary birleşdirýär. Döredijileriň pikiri boýunça, ünsüňizi 400% -e çenli artdyryp bilersiňiz! Okaýan we işleýän wagtynda ünsini jemläp bilmeýän adama laýyk gelýär. https://www.focusatwill.com/

8. Mind42 bilen akylly kartoçka meselelerine üns beriň: Mind Mapping öndürijiligi ýokarlandyrmagyň ajaýyp usuly, Mind42 bolsa iň oňat mugt akylly kart programmasydyr. Bu, pikirleriňizi edilmeli zatlara gönükdirip has tertipli bolmaga kömek eder. https://mind42.com/

9. Evernote bilen bellikleriňizi bir ýerde saklaň. Evernote, ähli pikirleriňizi, we suratlaryňyzy dürli usullar bilen (mysal üçin ses, bellikler ýa-da suratlar ulanmak) ele almaga mümkinçilik berýän mugt öndürijilik guralydyr. Duşuşyklaryňyzy, söhbetdeşlikleriňizi, çykyşlaryňyzy we pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz, sanaw döredip, ses ýa-da tekst goşundylaryny goşup we faýllaryňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. https://evernote.com/intl/ru/

10. Toggl bilen taslamalara we meselelere sarp edilen wagty yzarlaň. Netijeli wagt dolandyryşy taslamalara we meselelere sarp edilen sagadyň sanyny kesgitlemekden, soňra bolsa has netijeli dolandyrmagyň usullaryny seljermekden başlaýar. https://www.toggl.com/