Tabşyryş möhletleri gurlanda goýberilýän 10 umumy ýalňyşlyk.

145
thumbnail

Jacob Nawrocki

Bellenen möhletleri kesgitlemek we ýerine ýetirmek tejribe we sabyr bilen öwrenip boljak sungatdyr. Bellenen möhletler kesgitlenende käbir ýalňyşlyklar bolup biler, ýöne olary düzetmek aňsat. Bu ýagdaýda olaryň ýerine ýetirilişine bolýan täsirini görüp bilersiňiz.

1. Tabşyryş möhletini ýazmazlyk.

Wagt möhletleriňizi bir senenama ýa-da görnükli bir ýere ýazmak gaty möhümdir. Olaryň sany köp bolsa uly senenama size kömek eder. Diňe senenama gününi belläň we her gün barlaň.

2. Iş wariantlaryny öwrenmezlik başarnyksyzlygy.

Belli bir möhlet bar bolsa, tabşyryklary ýerine ýetirmezden ozal ähli wariantlary öwreniň. Mysal üçin, eseriňizi görkezmeli bolanyňyzda, az wagt gerek ýaly bolup biler. Emma tutuş göwrümi öwrenseňiz, meýilleşdirilen wagtdan has köp wagt aljakdygyna düşünip bilersiňiz. Şeýle ýagdaýlarda, doly taýýarlyk görmek üçin ýolbaşçylaryňyza öňünden wagt barada duýduryş beriň.

3. Höwesiň ýoklugynyň pidasy bolmak.

Alty aýyň içinde taýyn bolmaly taslamaňyz bar diýsek, iň soňky pursata çenli ýatdan çykaryp bilersiňiz diýip pikir edip bilersiňiz. Köplenç bu gijikdirme höwesiň ýoklugy bilen baglanyşyklydyr. Käbir taslamalar ýeterlik derejede gyzykly bolman biler, ýöne gowşurylmazyndan has öň tamamlanmagy gaty üstünlikli taslama ýetirip biler. Käwagt, taslama boýunça köp zähmet çekeniňiz üçin özüňizi sylaglap bilersiňiz.

4. Hakyky möhletleri gurmak başarnyksyzlygy.

Bu ajaýyp höweslendirip biler, ýöne güýçli streslere hem sebäp bolup biler. Başga tarapdan seredeniňde, tabşyryklary ýerine ýetirmek üçin ýeterlik wagtyňyz bar bolsa, howlukmaň. Işiňiz üçin täze usullary özleşdirmelidigiňizi göz öňüne getiriň. Az wagtyň içinde taýynlanyp dartgynlylyk geçirmegiň ýerine, özüňize ýeterlik wagt beriň.

5. Köp tabşyryş möhletler.

Öňkülerden has gaty dartgynlylyk duýsaňyz, möhletleriň gaty köp sebäbinden bolmagy mümkin. Şeýle ýagdaýlarda ähli meseleleri derňemeli we özüňiz üçin iň amatlysyny saýlamaly, käbir işler başga birine berilmeli. Adamlara çykyş etmek we üstünlik gazanmak üçin köp basyş edýän jemgyýetde ýaşaýarys. Maksatlaryňyzy deňleşdiriň we olar üçin mümkin seneleri belläň.

6. Uzak geljekde möhletleri kesgitlemek.

Käbir meseleleri ýerine ýetirmegiň zamany köp wagtdan soň gutarsa, üstünde işlemäge höwesiňiz bolmaz. Mysal üçin, birnäçe ýyldan diplom almak isleýärsiňiz. Bu möhleti semestrlere bölüň. Wezipeleriňizi kiçiräklere böleniňizde, üstünde işlemek islegini duýup bilersiňiz.

7. Giriş möhletine tarap ädimleriň bolmazlygy.

Berlen taslamany tapgyrlaýyn bölüň we ahyrky taslama gutarýança her möhleti belläň. Iki dilde işlemek üçin ispan dilini öwrenmek isleýärsiňiz diýeliň. Mysal üçin, atlary, işlikleri we ş.m. öwrenmek üçin bir aý, grammatika düzgünlerini öwrenmek üçin bir aý we halypa bilen işlemek üçin iki aý. Taslama bilen meşgullanmak birneme mümkin bolup görünýär we işlemegi dowam etdirmek üçin höweslendirýär.

8. Sabyr gerek wagty bellemek.

Käbir ýagdaýlar sabyrlylygy we yzygiderliligi talap edýärler we eýýäm ýakynlaşýan möhlet saglygyň erbetleşmegine sebäp bolup biler. Adam horlanyp biler, oňa saglygyna gözegçilik etmek kyn bolar. Ýöne birnäçe goşmaça kilogram ýitirmek isleseňiz, stres bilen däl-de, sagdyn iýmitlenip maşk etmeli.

9. Käbir bölekleriň iberilmegi.

Belli bir wagtdan öň ýetmek isleýän zadyňyz hakda pikirlenmek möhümdir. Bu aňsat görnüp biler, ýöne möhleti hakykatdanam pikirlenip, hemme zady göz öňünde tutsaňyz, bu möhleti gyssagly bellän bolsaňyz, möhüm bir zady ýatdan çykarandygyňyzy görüp bilersiňiz. Diňe gözleg geçirmek üçin däl, eýsem, oňa degişli ähli zatlar hakda pikirlenmek üçin ýeterlik wagt sarp ediň.

10. Başgalaryna öýkünmek.

Beýlekiler bilen deň möhleti belleseňiz, şowsuz bolarsyňyz. Başgalaryna öýkünmek üçin gurban bolmaň. Daş-töweregiňizdäki adamlar belli bir wagtyň dowamynda öz işlerini ýerine ýetirýän bolsalar, bu siziň hem bolmalydygyňyzy aňlatmaýar. Özüňize laýyk gelýän zady ediň, özüňize laýyk möhletleri kesgitläp biljekdigiňize göz ýetiriň.

Durmuşda möhletleri kesgitlemek gaty möhümdir. Olar bolmasa, biziň işleri gijikdirmek we ýalta bolmak ähtimalymyz bar. Bulary göz öňünde tutup, möhletleri kesgitlemek we mümkin boldugyça iň az stres bilen ýerine ýetirmek üçin azajyk bilim gerekdigine düşüniň. Giriş möhletleri düzülende bu maslahatlary göz öňünde tutuň.

Çeşme: https://www.lifehack.org/articles/productivity/10-common-mistakes-you-make-when-setting-deadlines.html