GAO Tek Inc. ýazmak ýa-da žurnalistika ugry boýunça stajorlaryň saýlawyny geçirýär. Wirtual stajor ýa-da hyzmatdaşlyk

Möhleti
Arza göýbermek

Kompaniýa barada

GAO Tek Inc., süýüm optiki, telekommunikasiýa, tor, PSTN, kabel torlary, synag we ölçemek üçin daşky gurşaw, himiki we biomedikal enjamlar üçin synag we ölçeg enjamlaryny ABŞ-nyň öňdebaryjy üpjünçisidir. Kompaniýanyň işgärleri 20 ýyllyk tejribe bilen 50-den gowrak ýurtda müşderilere hyzmat edýär.

Iş görnüşi: stajirowka (daş hünäri)

Iş tejribesi: 0 – 5 ýyl

Hünär ugry: mediýa / žurnalistika / neşirçilik

Onlaýn / öýde

Işiň tabşyryş möhleti: işgärler ýetişdigiçe tabşyryp bilerler.

Işiň beýany

Jogapkärçilikler (aşakdakylaryň hemmesi hökman däl):

  • Professional web mazmunyny ösdürmek;
  • Makalalar ýazmak;
  • Tehniki işgärleriň agzalary tarapyndan taýýarlanan mazmuny barlamak.

Talaplar:

  • Bu işe degişli ähli ugurda okaýarsyňyz ýa-da uniwersitet derejesini alarsyňyz.
  • Okamaga höwesli bolmaly, köp işlemäge taýyn we özüňizi işe bagyşlamaly.
  • Iňlis dilinde gowy ýazmak endikleriňiz bolmaly.

Stajirowkanyň peýdalary:

  • Gowy abraýly ýokary tehnologiýaly halkara kompaniýasynda hakyky tejribe toplamak üçin mümkinçilik;
  • Täze bilimleri, iş etikasyny we topar ruhuny edinmek;
  • Üstünlikli tejribe gutarandan soň, stajorlar 3 şahadatnama alýarlar;
  • Stajirowka gysga möhletli we amatly: islendik ýerde işläp bilersiňiz, şeýle hem zähmet biržasynda şeýle häsiýetleri we bäsdeşlik ukyby uýgunlaşdyrmaga kömek eder.

Bellik! Bu öz işine başlamak isleýän, ýöne iş tejribesi ýok ýa-da bu wezipede başarnyklaryny we bilimlerini özgertmek isleýänler üçin döredilen tölenilmeýän wezipe. Eger gyzyklanýan bolsaňyz rezýumeňizi aşakdaky e-poçta adresine iberiň: emeseg@gaoteams.com

Iş berijiniň sahypasy: GAO Tek Inc.