Birleşen Milletler Guramasynyň Strategiýa, Syýasat we Gözegçilik Bölümi – stajor- Administrasiýa, I.

Möhleti
Arza göýbermek

Görnüşi: stajirowka/ tejribelik

Iş meşgullygy: Doly iş güni

Iş tejribesi: tejribe bilen

Ýeri: Nýu-Ýork, ABŞ

Adaty iş

Arzanyň tabşyryş möhleti: dolýança açyk bolar

Programmanyň beýýannamasy

Org. Görkezijileri düzmek we hasabat bermek

Stajirowka mugt we doly. Talyplar özlerine bellenen bölümiň ýa-da ofisiň işgäriniň gözegçiligi astynda hepdede bäş gün (35 sagat) işleýärler.

Guramaçylyk ösüş bölüminde (ODS), Strategiki zehinleri dolandyrmak hyzmaty (STMS), Bütindünýä strategiýa we syýasat bölümi (GSPD), Strategiýa, syýasat we gözegçilik bölümi (DMSPC) Adam resurslaryny dolandyrmak (OHR). Stajor “Professional başarnyklary, onlaýn okuw we tehnologiýa” jogapkär bolýan adam resurslaryny ösdürýän direktora (P3) hasabat berýär.

DMSPC / OHR / ODS stajirowka bölümi iki aýyň dowamynda bölümiň zerurlyklaryna baglylykda uzaldylyp bilner.

Jogapkärçilikler:

• Resminamalary, hasabatlary, brifingleri, çekişmeleri, makalalary, prezentasiýalary we ş.m. taýýarlamaga kömek etmek.

• Maglumat ýygnamak we hasabat bermekde kömek etmek.

• Okuw, bilim çärelerini we beýleki mümkinçilikleri özgertmek başlangyçlaryny taýýarlamaga kömek etmek.

• Gözlegleri geçirmek, degişli innowasiýa öwretmek we okatmak tehnologiýalaryny derňemek .

• BMG-de giriş akademiki kursuny taslamak we ösdürmek, onlaýn hökmany okuw portfolio, elektron okuwy dizaýn etmek we ösdürmek, okuwlara giriş we ş.m. ýaly taslamalara goldaw bermek.

• Korporatiw LMS arkaly okuwçylara goldaw bermäge kömek etmek.

Professional aýratynlyklary

Bilim

BMG-de tejribe geçmek üçin aşakdaky kriteriýalara laýyk gelmeli:

• Dalaşgärler aşakdaky talaplaryň birine laýyk gelmelidir:

a) Magistraturada okamak (ikinji ýokary bilim ýa-da şoňa meňzeş ýa-da has ýokary);

b) ilkinji uniwersitet derejesi programmasy boýunça soňky okuw ýylynda bolmaly (iň pes bakalawr derejesi ýa-da şoňa meňzeş) hasaba alynmaly;

• esasy kompýuter ukyplary bar bolmaly;

• BMG-nyň işine gyzyklanma bildirmeli;

•  dürli medeniýetli we ynançly adamlar bilen üstünlikli aragatnaşyk gurmak ukybyna eýe bolmaly, şeýle hem dürli pikirler we garaýyşlar bilen sabyrly we düşünmäge taýyn bolmaly.

Iş tejribesi

Dalaşgärlerden bu programma gatnaşmak üçin hünär tejribesi hökman däl.

Diller

Iňlis we fransuz dilleri Birleşen Milletler Guramasynyň Sekretariatynyň işleýän dilleridir. Mahabatlandyrylan wezipe iňlis dilinde erkin gürlemegi talap edýär we fransuz dilini bilmek has gowydyr. Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki resmi dilini bilmek artykmaçlykdyr.

Arzany nädip tabşyrmaly:

Doldurylan onlaýn anketa (ugradyjy haty we şahsy anketasy) talap edilýär. Doly däl arzalar göz öňünde tutulmaz.

https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Action=A&UNAction=Apply&JobOpeningId=132412&languageCd=ENG

Ugradyjy haty aşakdakylardan ybarat bolmaly:

  • Bilim derejäňiziň ady;
  • Okuwyň tamamlanýan senesi;
  • Kompýuter ukyplarynyň beýany;
  • Sizi gyzyklandyrýan üç esasy ugurlar / isleýän bölümiňiz;
  • Näme üçin bu wezipä laýyk bolýandygyňyzy düşündiriň;
  • BMG-nyň stajirowka programmasyna gyzyklanmaňyzy düşündiriň.

Şahsy anketaňyzda iş tejribesini, kompýuter başarnyklaryny we üç sany maslahat hatyny belläň.

Stajorlar Birleşen Milletler Guramasyndan maliýe el hakyny almaýarlar. Syýahat, wiza, ýaşamak üçin çykdajylar stajorlaryň ýa-da hemaýatkär guramalaryň jogapkärçiligidir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda tejribe geçmek üçin hemişelik ýaşaýan ýa-da häzirki wagtda immigrant däl wiza statusy bolan ABŞ-da bolmadyk ABŞ-nyň raýatlary bolmadyk stajorlar G-4 wizasyny almaly bolarlar. Eger-de siz eýýäm Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda G-4-den başga immigrant däl wiza statusy bilen işleýän bolsaňyz, stajorlar hakyky wiza almak üçin jogapkärçilik çekerler we zerur bolsa iş tejribesini tamamlamaga mümkinçilik berýän iş rugsadyny alarlar.

Iş berijiniň sahypasy: https://www.un.org/management/

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=132412