Dolandyryş we tehnologiýa Ýewropa mekdebi (ESMT Berlin)

Möhleti
30.09.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Derejesi: telekeçilik dolandyryşyň magistratura derejesi

Gerekli synaglaryň netijeleri: GMAT

Doly talyp haky

Arzanyň tabşyryş möhleti: 30-nji sentýabr

Bir ýyllyk ESMT Full-time MBA programmasy, azyndan üç ýyl tejribesi bolan ýaňy başlan hünärmenler üçin döredilen çaltlaşdyrylan dolandyryş programmasydyr. ESMT, dalaşgäriň akademiki bilimine, şeýle-de jemgyýetçilik jogapkärçiligini we aýdyň başarnyga gönükdirilenligi görkezýän höweslendiriş haty esasynda stipendiýa berýär.

Kofi Annan adyndaky Biznes Mekdebi, ösýän ýurtlardan gelen zehinli we höwesli talyplara stipendiýa berýär, bu bolsa akademiki hyzmatdaşlarynyň birinde Ýewropanyň ýokary okuw mekdebinde okamaga mümkinçilik berýär. Hyzmatdaş mekdepler: ESMT, Wlerik Leuven Gent Dolandyryş Mekdebi (Belgiýa), Hogeschool Utrecht (Gollandiýa), NOVA SBE (Portugaliýa), Koç Uniwersiteti (Türkiýe) we Lozanna biznes mekdebi (Şweýsariýa).

Bahasy: 38 000 ýewro doly okuw tölegi we çykdajylar üçin aýlyk talyp haky.

Şertler: talyplar ýerli ýa-da sebit ykdysadyýetini ösdürmäge gatnaşmak üçin öz ýurduna gaýdyp gelerler.

Kriteriýalar:

Islendik ders boýunça iň bolmanda bakalawr derejesini alan we okuwdan soňra üç ýyllyk iş tejribesini gazanan dalaşgärlerden arzalar kabul edilýär. Dalaşgärleriň hemmesi ESMT Doly MBA-a tabşyrmazdan ozal GMAT (Graduate Management Admission Test) synagyny geçmeli.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://degrees.esmt.berlin/mba-scholarships