Halkara Migrasiýa Guramasy (IOM) – Skopýadaky IOM-da tejribe

Möhleti
Arza göýbermek

Görnüşi: stajirowka/ tejribelik

Iş meşgullygy: Doly iş güni

Ýeri: Skopýa, Makedoniýa

Adaty iş

Arzanyň tabşyryş möhleti: saýlaw geçirilýär

Programmanyň beýýannamasy

Skopýadaky IOM-da stajirowka

IOM Skopje stajirowka programmasy talyplara we aspirantlara guramanyň gündelik işlerine migrasiýa bilen baglanyşykly gündelik işlerine doly gatnaşmak arkaly amaly tejribe toplamak üçin döredildi. Tejribe tölenmeýär we uzaltmak mümkinçiligi bilen 3 aý dowam edýär, ýöne 6 aýdan köp bolmaly däl (doly däl ýa-da doly iş güni).

Tejribe aşakdaky bölümlerde bar:

  • Resurslary dolandyrmak bölümi,
  • Migrasiýa dolandyryş bölümi,
  • Taslamany ösdürmek bölümi,
  • Satyn alyş bölümi.

Stajirowka mugt we doly. Talyplar özlerine bellenen bölümiň ýa-da ofisiň işgäriniň gözegçiligi astynda hepdede bäş gün (35 sagat) işleýärler.

Gyzyklanýan dalaşgärler resminamalaryny (rezýume, höweslendiriş haty we şahsy anketany) IOM Skopja tabşyrmaly: recruitmentskopje@iom.int

Çeşme: https://north-macedonia.iom.int/careers

Iş berijiniň sahypasy: International Organization for Migration (IOM) , IOM North Macedonia