Dostluk köprüsi. Sosial Mediýa stajory (uzakdan)

Möhleti
Arza göýbermek

Onlaýn / öýde.

Arzalaryň tabşyryş möhleti: işe almak dowam edýär.

Arzany nädip tabşyrmaly?

CV-ni we ugradyjy haty Kyra Coates-e iberiň: kcoates@friendshipbridge.org. Bu tölenmeýän stajirowka, ýöne okuwyňyzda goşmaça bal alyp bilersiňiz.

Programmanyň beýýannamasy

Garyp aýallar üçin mümkinçilikler döretmäge höwesli halkara toparyna goşulmak isleýärsiňizmi?

Dostluk köprüsi – Gwatemalada mikrokredit, bilim we lukmançylyk hyzmatlaryny berýän halkara telekeçilik däl jemgyýetçilik guramasy.

Biziň maksadymyz Gwatemala aýal-gyzlaryna has gowy durmuş gurmaga mümkinçilikleri döretmekden ybarat, sebäbi aýallaryň girdejileriniň 90%-ini maşgalalaryna we jemgyýetlerine goýýandygyny bilýäris.

Siz kömek edip bilersiňiz!

Sosial ulgamlarda wagt geçirmegi, gatnaşyklary gurmagy we agzalarymyza ajaýyp mazmun (we gepleşikleri) hödürleýän tejribe gözleýäris. Şeýle hem, lukmançylyk hyzmatlaryna serişdeleri toplamak üçin her ýyl köpçülikleýin pul ýygnamak kompaniýasyna kömek edip bilersiňiz.

Halkara ösüşi, aragatnaşyk kompaniýalaryny döretmek we olary durmuşa geçirmek barada öwrenmek üçin ajaýyp bir mümkinçilik bolar, bu hem rezýumede gowy görüner!

Ýerleşýän ýeri:

ABŞ-nyň ştab-kwartirasy Urban köçesiniň Lakewud köçesiniň 405-nji jaýynda ýerleşýär, ýöne uzakdan işläp bilersiňiz. Bilim islegleriňizi kanagatlandyrýan we goşmaça akademiki ballary üpjün edýän uzakdaky tejribe işlerinde uly tejribe toplamagyňyzy isleýäris.

Talap edilýän ukyplar:

  • Sosial ulgamlary hünär maksatlary üçin ulanmak tejribesi we dürli platformalaryň ulanylyşyna we peýdalaryna gowy düşünmek, şeýle-de heşteg açar sözleri, wakany mahabatlandyrmak we önümi mahabatlandyrmak;
  • Gowy ýazyjy we redaktor;
  • WordPress saýtlaryny ýa-da beýleki sahypalary redaktirlemek tejribesi;
  • Özbaşdak işlemek ukyby;
  • Gözleg ukyplary;
  • Garaşylmadyk meselelere çeýe çemeleşmek;
  • Adobe Creative Suite bilen tejribe peýdaly, ýöne hökmany däl;
  • Ispan dilini bilmek peýdaly, ýöne zerur däl;
  • Bakalawr talyby bolmaly.

CV-ni Kyra Coates-e iberiň: kcoates@friendshipbridge.org Bu tölenilmeýän  tejribe, ýöne okuwyňyzda goşmaça bal alyp bilersiňiz.

Iş berijiniň sahypasy: Friendship Bridge

Çeşme: https://www.friendshipbridge.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-Social-Media-Internship.pdf