Gumboldt adyndaky ylmy-barlag üçin talyp haky.

Möhleti
Dereje
Arza göýbermek

Doktorlykdan soňky alymlar üçin Gumboldt adyndaky talyp hakyny bermek bilen Aleksandr fon Gumboldt gaznasy ýaňy akademiki kärine başlaýan we dört ýyl ozal PhD alan daşary ýurtlardan ýokary hünärli alymlara Germaniýada uzak wagtyň dowamynda gözleg geçirmäge (6-24 aý) rugsat berýär. Ähli ýurtlaryň alymlary gatnaşyp bilerler.

Arzalaryň tabşyrylyş möhleti: açyk

Dürli ýurtlardan we derslerden alymlar üçin amatly

Talyp haky: aýda 2670 ýewro

Kriteriýalar:

  1. Arzany tabşyrmazdan dört ýylyň içinde alnan doktorlyk okuwlary ýa-da degişli akademiki dereje (Ph.D., C.Sc. ýa-da şoňa meňzeş).

2. Akademiki neşirler halkara standartlarynyň laýyklyklygynda bahalanan ýa-da neşir jaýlarynda çap edilýän neşirler.

3. Gözleg desgalarynyň bardygyny tassyklamak, terbiýeçilik şertnamasy we Germaniýadaky gözleg edarasynyň ýolbaşçysyndan bilermen hasabaty.

4. Arza berijiniň hukuklary barada degişli düşündirişleri bermäge ukyply doktorlyk gözegçisinden we başga bir mugallymyň beren bahalary.

5. Dil ukyplary: gumanitar ylymlary ýa-da jemgyýetçilik ylymlaryny öwrenýän alymlar we lukmanlar üstünlikli öwrenmek üçin zerur bolsa nemes dilini gowy bilmelidirler; ýa-da iňlis dilini gowy bilmeli; alymlar we inženerler nemes ýa-da iňlis dilini gowy bilmelidirler.

Artykmaçlyklar:

Stipendiýanyň mukdary aýda 2670 ýewro. Bu hyzmatlar üçin bir gezeklik tölegi, saglyk we jogapkärçilik ätiýaçlandyryşyň töleginden ybarat.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html