Uzakdan tölegli stajirowka: Dizaýn ugrundan tomus talyp haky. TaskForce.

Möhleti
Arza göýbermek

TaskForce, iň täsirli telekeçilik däl guramalar, markalar we döwletiň we dünýämiziň öňünde durýan iň möhüm meseleleri çözýän adamlar üçin potensialy we jemgyýeti döredýän garaşsyz edara.

Başlaýan wagty: 01/06/2020

Dowamlylygy: 13 hepde

Arzany tabşyrmak üçin: https://www.internships.com/posting/ccm_3b1c0a8b-d435-444a-9488-3591256e68a1

Programmanyň beýannamasy:

Sungaty halaýanlar üçin tomusky stipendiýa programmasy.

TaskForce sungat söýüjileri üçin 2020-nji ýylyň iýun aýynda başlajak tomusky stipendiýa maksatnamasynyň saýlawynyň başlandygy barada habar berýär.

Dizaýn ugrundan tomus talyp haky:

TaskForce medeni gurama we jemgyýetçilik täsiri çäginde dizaýn pudagyndaky bilimlerini we tejribelerini giňeltmek isleýän stipendiýa eýesini gözleýär. Her okuwçy dizaýn bölüminiň ýolbaşçysy bilen bilelikde işleşer we GIF-leri, statiki suratlary we ýatlamalary döretmekde goldaw berer. Marketing, analitika, hyzmatdaşlygy dolandyrmak we dizaýn tejribesi bolan işgärleriň ýolbaşçylygynda okuwçylar taslamalara girerler;

• dizaýnyň medeniýete, syýasata we sanly giňişlige bolýan täsiri barada öwrenersiňiz;

• Sungat bilen jemgyýetçilik adalatynyň arasyndaky baglanyşyk barada bilim alarsyňyz.

Soňky uçurymlara ýüz tutmak maslahat berilýär. Iş uzakdan geçiriler, stipendiýa 2020-nji ýylyň iýun aýyndan awgust aýyna çenli tölener.

Gerekli uçurym ýyly 2019 – 2020

Talaplar:

  • Dizaýn, illýustrasiýa ýa-da fon animasiýasyny bilmek;
  • Maglumat dizaýny we gözleg ugurlary bilen gyzyklanmak;
  • GIF we ýatlamalary goşmak bilen sanly giňişligi bilmek.

Rezýumeňizi we ugradyjy hatyňyzy workwithus@taskforce.pr iberiň. Hatyň temasyny “Design Summer Fellow” belläň.