Türkiýeniň Koç uniwersitetine daşary ýurtly talyplaryň kabul edilişi (bakalawr derejesi)

Möhleti
03.07.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Arzanyň tabşyryş möhleti maý aýynyň 30-dan – iýul aýynyň 3-ne çenli (2020)

Koç uniwersiteti, Türkiýeniň Stambul şäherindäki hususy uniwersiteti.

Uniwersitetde okuw iňlis dilinde alnyp barylýar (şepagat uýasy we hukuk ugurlardan başga). Okuwyň dowamlylygy: 4 ýyl (lukmançylyk – 6 ýyl).

Daşary ýurtly talyplar üçin talyp haky.

Her okuw ýylynda, bakalawr derejesi üçin daşary ýurtly talyplaryň arzalaryna baha berýän komitet, akademiki görkezijileri esasynda görnükli dalaşgärlere okamak üçin çäkli mukdarda stipendiýa (25%, 50%, 100%) hödürläp biler. Şeýle hem arzalary onlaýn tabşyrmak, dalaşgärleriň stipendiýalaryna (25%, 50%) seretmäge we maliýe zerurlyklary barada maglumat bermäge mümkinçilik berýär. Giriş kararlarynyň dalaşgäriň stipendiýa ýüz tutýandygyna ýa-da tutmaýandygyna esaslanmaýandygyna üns beriň. Türkiýedäki daşarky çeşmelerden maliýeleşdirilýän ýurda degişli stipendiýalar we beýleki talyp haklary üçin international.ku.edu.tr sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris.

Aýry-aýry talyp hakyna arza tabşyrmagyň zerurlygy ýok; diňe islän programmaňyzy saýlaň. Stipendiýa kararlary maliýe zerurlyklaryna däl-de, akademiki üstünliklerine esaslanýar. Höweslendiriş hatyňyzda, ýörite stipendiýa maksatnamalarymyzyň birine gatnaşandygyňyzy ýa-da oňa gatnaşyp biljekdigiňizi belläp bilersiňiz.

Koç uniwersitetine daşary ýurtly talyp hökmünde ýüz tutmak üçin onlaýn anketany doldurmaly we tabşyrmaly https://kuick.service-now.com/apply/

Bakalawr programmalary:

1. Dolandyryş ylymlary we ykdysadyýet kolleji case.ku.edu.tr/en

 • Iş dolandyryşy
 • Ykdysadyýet
 • Halkara gatnaşyklar

2. Jemgyýetçilik ylymlary we gumanitar kolleji cssh.ku.edu.tr/en

 • Arheologiýa we sungatyň taryhy
 • Iňlis dili
 • Deňeşdiriş taryhy
 • Edebiýat
 • Mediýa we şekillendiriş sungaty
 • Filosofiýa
 • Psihologiýa
 • Sosiologiýa

3. Ylymlar kolleji ylym.ku.edu.tr/en

 • Himiýa, fizika, matematika, molekulýar biologiýa we genetika

4. In Engineer inženerçilik kolleji eng.ku.edu.tr/en

 • Himiýa we biologiýa inženerligi, kompýuter inženerligi, elektrotehnika we elektronika, senagat inženerligi, mehaniki inženerligi

5. Hukuk mekdebi.ku.edu.tr/en

6. Lukmançylyk mekdebi.ku.edu.tr

7. Şepagat uýasy.ku.edu.tr/en

Aýratyn programma talaplary üçin degişli kollejiň ýa-da orta mekdebiň web sahypasyna giriň we arzanyň belli talaplaryny okamak üçin international.ku.edu.tr sahypasyna giriň, şeýle-de güýçli arzany nädip taýýarlamalydygy barada peýdaly maslahatlary okaň.

Talaplar:

– Halkara synaglarynyň netijeleri (SAT, ACT) – Covid-19 sebäpli bu synaglaryň netijesini tabşyrman ýüz tutup bilersiňiz.

– Orta bilim şahadatnamasy (resminama tabşyrylanda bar bolsa)

– Orta mekdep baha tabeli (ýa-da ortaça baha)

– Höweslendiriş  haty

– Iki maslahat haty

Has giňişleýin maglumat üçin: https://international.ku.edu.tr/undergraduate-programs/how-to-apply-2/