Türkiýäniň Koç uniwersitetinde aspirantura (magistr we doktorlyk programmalary) üçin doly talyp haky.

Möhleti
03.07.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Arzanyň tabşyryş möhleti maý aýynyň 30-dan – iýul aýynyň 3-ne çenli (2020)

Güýçli akademiki gurluşy, ylmy-barlag mümkinçilikleri, halkara üstünlikleri, joşgunly sosial gurşaw we okuwy gutarandan soň köp iş mümkinçiligi bilen Koç uniwersiteti talyplaryna birinji derejeli ylym merkezinde özboluşly tejribe hödürleýär.

Koç uniwersitetinde okuwyňyzy dowam etdirmekden nämä garaşyp bilersiňiz?

 • Akademiki we gözleg ussatlygy;
 • Iňlis dilinde okadylýan programmalar;
 • Magistr we doktorlyk programmalarynyň ähli okuwlary (tezis bilen) doly stipendiýa;
 • Beýleki ýurtlardan gelen aspirantlaryň 25% -i bilen halkara we janly uniwersitet şäherçesinde tejribe;
 • 200-den gowrak bütindünýä talyp alyş-çalyş hyzmatdaşlary;
 • Halkara jemgyýetçilik edarasy (ICO) tarapyndan hödürlenýän doly wiza we immigrasiýa goldawy, şeýle hem sosial we dil integrasiýa çäreleri;
 • Ýöriteleşdirilen goldaw toparlary tarapyndan hödürlenýän ylmy, pedagogiki we hünär endiklerini ösdürmek üçin maksatnamalar we wakalar;
 • Aýry-aýry talyp hakyna arza tabşyrmagyň zerurlygy ýok; diňe islän programmaňyzy saýlaň. Stipendiýa kararlary maliýe zerurlyklaryna däl-de akademiki üstünliklerine esaslanýar. Höweslendiriş hatyňyzda ýörite stipendiýa maksatnamalarymyzyň birine gatnaşandygyňyzy ýa-da oňa gatnaşyp biljekdigiňizi belläp bilersiňiz.

Programmalar:

 • Biznes ýokary okuw mekdebi gsb.ku.edu.tr/en;
 • Jemgyýet we ynsanperwer ylymlary ýokary okuw mekdebi gsssh.ku.edu.tr/en;
 • Ylym we inženerlik ýokary okuw mekdebi gsse.ku.edu.tr/en;
 • Saglyk ylymlarynyň ýokary okuw mekdebi gshs.ku.edu.tr/en

Koç uniwersitetine daşary ýurtly talyp hökmünde arzany tabşyrmak üçin https://kuick.service-now.com/apply/

Talap edilýän resminamalar barada has giňişleýin maglumat üçin