National Geographic tarapyndan geçirilýän ekologiýa bäsleşigi

Möhleti
28.06.2020
Arza göýbermek

“Planeta biziň kömegimize mätäç” – bu “National Geographic”-iň şygarynyň biridir. Ýer ýüzünde ýaşamagymyzy dowam etdirmek üçin has jogapkärli bolmaly, şonuň üçin ekologiýa temasy “National Geographic” -iň esasy temalarynyň biridir.

Soňky ýarym asyryň dowamynda dünýä ilaty takmynan iki esse, dünýä ykdysadyýetinde çig malyň mukdary bolsa üç esse artdy. Biz belli bir çäklere ýetdik diýen ýaly.

Gaýtadan işlemek we kompostlamak arkaly köp mukdarda serişde tygşytlanyp bilner. Olary zir-zibil dökülýän ýerlere goýberilmez, dünýä ummanlaryny we topragyny zäherlemez, olar adamzada gaýta-gaýta hyzmat ederler.

“Ähliumumy pikirlen, ýerli hereket et” – dünýä meselelerini hiç kim çözüp bilmez, ýöne her kim öz derejesinde köp zat edip biler. Täze “MenPlanetanyGoraýaryn National Geographic”-iň taslamasy her adamyň edip biljek zatlary barada aýdyp berer we her gün muny edýän adamlary görkezer.

Taslamada 15 sany baýrak bar, onda dünýämizi birneme arassalaýan, daşky gurşawy goramak boýunça köp zatlary öwrenýänler we üstünlikleriňiz barada aýdyp bilersiňiz!

Tabşyryş möhleti: 28-nji iýun.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://ecoplanet.nat-geo.ru/