Mýunhendäki Nemes muzeýinden stipendiýa programmasy

Möhleti
16.10.2020
Arza göýbermek

Mýunhendäki German muzeýi 6 ýa-da 12 aý taslamalar bilen işlemek isleýän ylmy-barlag alymlary üçin birnäçe stipendiýa hödürleýär. Talyp haky programmasy halkara we dersara hasaplanýar. Dalaşgärlere öz taslamalaryny German muzeýiniň kolleksiýalaryna esaslamak we gözleg tekliplerini taýýarlamakda muzeý bilen ýakyndan işleşmek maslahat berilýär. Artifaktlara gönükdirilen innowasion gözleg çemeleşmelerinden ybarat taslamalar aýratyn garşylanýar.

Ýaşaýan wagtlary, çagyrylan alymlar muzeýiň ýolbaşçylary, arhiwçileri we kitaphanaçylary (takmynan 50 işgärler), şeýle hem Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte (Mýunheniň Ylym we Tehnologiýa Taryhy Merkezi) agzalary bilen aragatnaşykda bolarlar (takmynan 50 işgärler).

Stipendiýany gazananlarda kompýuter we telefon bilen öz iş ýerleri bolar, şeýle hem hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän muzeý toplumynyň ýaşaýyş jaýlarynda wagtlaýyn ýaşamak mümkinçilik berilýär. Ylmy-barlag taslamalaryny kärdeşlerine ýaşaýan wagtynyň başynda hödürlärler we muzeýde we Mýunhen merkezinde geçiriljek gepleşiklere we seminarlara yzygiderli gatnaşarlar.

Kandidatlyk stipendiýasy: 7500 ýewro (alty aý) / 15 000 ýewro (doly ýyl).

Ylmy doktorlar üçin stipendiýa: 15,000 ýewro (alty aý) / 30,000 ýewro (doly ýyl). Islendik derejedäki alymlaryň iň bolmanda bir uniwersitet derejesi (magistr ýa-da lukman) bolmagy şerti bilen ýüz tutmaga haky bar, bakalawr ýeterlik däl. Millete degişli hiç hili çäklendirmeler ýok. Hemme stipendiýany gazananlar saglyk ätiýaçlandyryşyny özbaşdak etmäge çagyrylýar.

Nemes dilinde okamak ukyby arza üçin zerur şertdir (passiw dil endikleri).

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabry

Arza bilen şu aşakdakylary tabşyryň:

  • doldurylan anketa (pdf-faýl, 20 kB ýa-da rtf-faýl 60 kB)
  • rezýume
  • taslamanyň beýany (3-den 5 sahypa çenli)
  • iki sany hödürleýiş haty

Indiki salgy boýunça tabşyryň:

Andrea Walter

Ylmy-barlag institutynyň utgaşdyryjysy

German muzeýi

80306 Mýunih

Tel.: 00 49 (0) 89 2179-280

E-Mail: a.waltherdeutsches-museum.de

Has giňişleýin maglumatlar üçin  https://www.deutsches-museum.de/en/research/scholar-in-residence/