Magistratura derejesinda okuwa girmek üçin gollanma

21
thumbnail
  1. Ilki bilen magistratutura derejesinde okamak üçin esasy şert bakalawr derejesiniň diplomy.

Oňa wagt aýyryp gyzyklanmaly, iňlis diline terjime etmeli, reýting ulgamyny düşündirýän resminama bermeli we ş.m. Bu proses elbetde, lezzetli geçmeýär, ýöne daşary ýurt uniwersitetlerinde magistratura girmek üçin edilişi ýaly başga bilim şahadatnamalaryny almak hökman däl. ⠀

  • Daşary ýurt dilini bilýändigiňiz barada tassyklaýan şahadatnama gerek bolar. Iňlis dili bolsa IELTS ýa-da TOEFL netijelerini talap edýärler. Başga hilli hem synaglaryň şahadatnamalaryň talaby bolup biler, emma bu ikisi has meşhur.
  • Dürli uniwersitetlerde talaplaryň we resminamalaryň sanawy dürli bolup biler, ýöne sizden höweslendiriş we maslahat hatyny talap edip bilerler.
  • Şeýle hem, talyp hakyny gazanmak üçin arza ýazmaly bolarsyňyz.  Elbetde, bu ähli uniwersitetlerde zerur däl, emma aýratyn arzany talap etmeýän uniwersitetlerde muňa garamazdan kabul edilen ýagdaýda maliýe ýagdaýyny ep-esli gowşatmaga mümkinçilik berýär. Beýannamanyň özi, höweslendiriş hatyna gaty meňzeýär, ýeke-täk tapawudy höweslendiriş hatda siz näme sebäpli sizi saýlamalydygyňyz barada beýan edýärsiňiz, beýleki arzada bolsa, talyp hakyny näme sebäpli siz gazanmalydygyňyzy düşündirmeli. Munuň gynandyrmak üçin däl-de biriniň şahsyýetini görkezmek synanyşygy bolmalydygyna düşünmek möhümdir. ⠀
  • Uniwersitetleriň köpüsine girmek üçin ýörite içerki synaglardan we söhbetdeşliklerden geçmeli, şonuň üçin belli bir okuw jaýyny saýlamazdan ozal giriş prosesini doly öwrenmeli. ⠀

Programmalaryň görnüşi:

🔺Master of Arts (MA) – sungat magistri derejesi, adatça ynsanperwer, sungat, dizaýn we ş.m. ugurlarynda.

🔺Master of Science (MSc) – ylym magistri derejesi, adatça tebigy ylymlar, inženerçilik, tehnologiýa we ş.m. ⠀ ⠀

🔺Master of Business Administration (MBA) – dürli telekeçilik dersleri boýunça hünärleri bolan iş dolandyryşy magistri.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://ru.studyqa.com/articles/guide-on-entering-ma-abroad?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=04.04