Helmut-Şmidt programmasy (döwlet syýasaty we dolandyryş boýunça magistr derejesi üçin talyp haky) Arzalaryň tabşyryşy 2021 ý.

Möhleti
31.07.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Bu programma dolandyryş ýörelgelerine laýyklykda geljekki liderleri syýasat, hukuk, ykdysadyýet we dolandyryş ugurlarynda has kämilleşdirmek we olary hünär durmuşy üçin amaly kurs üçin taýýarlamakda niýetlenendir.

Magistr kurslarynyň sanawy:

Aşakdaky uniwersitetlerden birini şäher boýunça elipbiý tertibinde saýlap bilersiňiz:

 1. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: sosial gorag ulgamlarynyň derňewi we dizaýny (okuw dili: Iňlis dili, programma dowamlylygy: 4 semestr (ýarym ýyl) https://www.h-brs.de/en/sv/study/master/analysis-and-design-social-protection-systems).
 2. Uniwersitet Duisburg-Essen: Ösüş we dolandyryş magistri (okuw dili: Iňlis dili, programmanyň dowamlylygy: 2 semestr (ýarym ýyl)) http://www.ma-dev-gov.de/
 3. Erfurt uniwersitetiniň Willy Brandt jemgyýetçilik syýasaty mekdebi: Jemgyýetçilik syýasaty magistri (MPP) (okuw dili: Iňlis dili, programma dowamlylygy: 4 semestr (ýarym ýyl))

http://www.brandtschool.de/master-program/helmut-schmidt-programme/

 • Magdeburg uniwersiteti: parahatçylygy we konflikti öwrenmek (okuw dili: Iňlis dili, programmanyň dowamlylygy: 4 semestr (ýarym ýyl))

http://www.pacs.ovgu.de/Admission/Helmut_Schmidt_Programme-p898.

 • Hochschule Osnabrück: telekeçilik däl guramalarda dolandyryş (okuw dili: Nemes dili, programmanyň dowamlylygy: 4 semestr (ýarym ýyl))

https://www.hs-osnabrueck.de/de/studium/studienangebot /master/management-in-nonprofit-organisationen-ma/helmut-schmidt-programmdaad-stipendium/

 • Passau uniwersiteti: ösüş okuwlary (okuw dili: Iňlis dili, programmanyň dowamlylygy: 4 semestr (ýarym ýyl)) https://www.uni-passau.de/en/ma-devstudies/daad-scholarship/
 • Passau uniwersiteti: Döwlet dolandyryşy we jemgyýetçilik syýasaty magistri (okuw dilleri: Iňlis we Nemes, programmanyň dowamlylygy: 4 semestr (ýarym ýyl))

https://www.uni-passau.de/en/ma-govern/daad-scholarship

 • Potsdam uniwersiteti: Döwlet dolandyryş magistri (MPM) (okuw dili: Iňlis dili,  programmanyň dowamlylygy: 2 semestr (ýarym ýyl))

https://www.up-transfer.de/en/executive-education/master-of-public-management-daad-ppgg-scholarship//

Näme maliýeleşdirilýär?

 • Ýokarda görkezilen Germaniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde saýlanan magistr programmalary üçin aýda 850 ýewro stipendiýa.
 • Okuw adatça, 2021-nji ýylyň sentýabr / oktýabr aýlarynda başlaýar we nemes ýa-da iňlis dillerinde okadylýar.
 • Germaniýada saglyk ätiýaçlandyryşyny tölemek.
 • laýyk ýol tölegi.
 • ylmy-barlag we okuw stipendiýasy
 • ýaşaýyş jaýynyň aýlyk tölegi
 • zerur bolsa är-aýal ýa-da çagalaryň tölegleri
 • 2021-nji ýylyň aprel aýyndan sentýabr aýynyň ahyryna çenli 6 aýlyk nemes dili kursy. Iňlis dilinde okadylýan magistr kurslaryna gatnaşýanlar üçin dil kursy hem zerurdyr.

Talaplar:

DAAD saýlawynyň esasy kriteriýalary:

 • Akademiki derejesiniň netijeleri ortaçadan ýokary bolmaly;
 • Dil bilimi (her uniwersitetiň dil bilimi talaplary üýtgeýär);
 • Syýasy we jemgyýetçilik işjeňligi;
 • Germaniýada okuw taslamasy üçin predmetiň we şahsy höwesiň ynandyryjy beýany;
 • Watanyňyza ýa-da sebitiňize gaýdyp baranyňyzda garaşylýan peýdalar.

Talyp hakyny gazanmak üçin ýüz tutmazdan ozal soňky alty ýylyň içinde ýokary bilim almaly. Anketa tabşyrylan möhletinde Germaniýada 15 aýdan gowrak wagt bäri ýaşaýan dalaşgärler laýyk hasap edilmeýär. Magistr kurslarynda hökmany ýagdaýda dalaşgärler tarapyndan ýerine ýetirilmeli goşmaça talaplar bar.

Arza tabşyryş prosesi

Birinji ädim:

Arzalar ýokarda görkezilen saýlanan uniwersitetlere nemes ýa-da iňlis dilinde tabşyrylmalydyr.

Helmut-Schmidt DAAD programmasyna (Jemgyýetçilik syýasaty we gowy dolandyryş boýunça MSc) ýüz tutýandygyňyzy bellemegiňizi haýyş edýäris. Ýokarda görkezilen magistr kurslaryndan ikisine ýüz tutup bilersiňiz. DAAD gözleg grantyny we talyp haky anketasyny (Goşundy 2) kurslaryň haýsy birinji we ikinji orunda durýandygyny belläň.

Ikinji ädim:

Ilkinji we ikinji derejeli saýlawyňyzy esaslandyryp, saýlan uniwersitet kurslaryňyzyň ikisine-de bir höweslendiriş hatyny ýazyň.

Üçünji ädim:

DAAD stipendiýa arzany höweslendiriş haty bilen bilelikde tabşyryň we aşakda görkezilen zerur resminamalary islän iki uniwersitetiňize goşuň. DAAD-a ibermäň.

Gerekli resminamalar:

• Ylmy-barlag grantlary we talyp haklary üçin DAAD arzasy (el bilen gol çekilen, ýöne elektron görnüşinde redaktirlenen);

• Dalaşgärleriň bu magistr programmalaryny we uniwersitetlerini saýlamagynyň akademiki / hünär we şahsy sebäpleriniň takyk beýanynyň, elden gol çekilen senelenen höweslendiriş haty (iki uniwersitet üçin bir hat) (iň köp iki sahypa);

• Bilimiňiziň belli bir ugry, syýasy we jemgyýetçilik işjeňligiňiz we mümkin bolsa, iş tejribäňiziň beýany ýaly doly maglumatlar, elden gol çekilen we senelenen;

 • Alnan akademiki derejeleriň nusgasy (gerek bolsa, tassyklanan terjime, baha beriş ulgamynyň düşündirişini goşuň);

• Baha tabeliniň nusgasy (zerur bolsa tassyklanan terjime);

• Dil bilimini tassyklaýan şahadatnamalary (Nemes ýa-da Iňlis);

• Uniwersitetiň professory ýa-da häzirki iş beriji tarapyndan gol çekilen we ýakynda berlen resmi hat we möhür bilen doldurylan bir hödürleýiş haty (möhürlenen konwertde däl);

• Mümkin bolsa resminamalaýyn subutnamalar bilen rezýumeňizde görkezilen degişli hünär tejribesini tassyklaýan iş şahadatnamasy.

8 uniwersitetde resminama tabşyrmagyň möhleti 2020-nji ýylyň iýun aýynyň 1-den iýul aýynyň 31-i aralygynda dowam edýär.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ausschreibung_helmut-schmidt-programm_en.pdf