Täze Zelandiýadaky Massey Uniwersitetinde doktorlyk talyp haky.

Möhleti
01.10.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Massey uniwersitetiniň doktorlyk talyp haky doktorlyk okuwlaryna maliýe goldawyny bermek üçin ýokary derejeli akademiki üstünlikleri bolan talyplara berilýär. Bu stipendiýa içerki we daşary ýurtly talyplara, şeýle hem gündizki we doly däl okuwa berilýär. Yzygiderli stipendiýa alýanlar üçin stipendiýa ýylda 25 000$, şeýle-de 36 aý okuw we goşmaça bilim tölegi. Hat alyşýan talyplar üçin ýylda 15 000$ möçberinde talyp haky, şeýle hem okuw we 60 aýdan köp bolmadyk goşmaça okuw töleglerini ödeýär.

Doktorlyk stipendiýasyna ýüz tutmazdan ozal doktorlyk programmasyna girmeli. Doktorlyk okuwlaryna nädip arzany tabşyrmalydygyny öwreniň. https://www.massey.ac.nz/massey/research/higher-research-degrees/how-to-apply-for-the-phd/how-to-apply-for-the-phd.cfm

INDIKI ARZANYŇ TABŞYRYŞ MÖHLETI: 2020-NJI ÝYLYŇ OKTÝABR AÝYNYŇ 1-i

Arza

Anketanyň göçürmesini aşakdaky baglanyşykdan ýükläp bilersiňiz. Bu forma ylmy müdiriňiz bilen doldurylmaly, ylmy müdiri tarapyndan gol çekilmeli we tassyklanmaly. Anketany dolduranyňyzdan soň, möhleti gutarmazdan öň scholarship.applications@massey.ac.nz adrese iberiň.

Bellikler:

Dalaşgärler doktorlyk stipendiýasyna ýüz tutmazdan ozal Massyniň doktorlyk programmasyna okuwa girmeli. Baha tabelini stipendiýa anketasy bilen tabşyrmagyň zerurlygy ýok. Giriş wagtynda tabşyrylan resminamalar anketaňyzyň bir bölegi bolar.

Stipendiýany gazanmaga kömek berýän peýdaly maglumatlardan we tekliplerden ybarat bolýan ýygy-ýygydan soralýan soraglarymyzy okaň.

Arzanyň tabşyryş möhleti:

Arzalar indiki ýyla oktýabr aýynyň 1-ne çenli kabul edilýärler.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.massey.ac.nz/massey/admission/scholarships-bursaries-awards/doctorate/doctorate_home.cfm