Massey uniwersitetiniň gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary kolleji, Täze Zelandiýa bakalawr we magistratura üçin halkara stipendiýasy.

Möhleti
15.06.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Resminamalaryň tabşyryş möhleti: 15/06/2020   

Massy halkara gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary ussatlygy (“Stipendiýa”) programmasy, gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary boýunça doly okuw döwründe okamak üçin ajaýyp akademiki görkezijileri görkezen täze başarnykly daşary ýurtly talyplary çekmek maksady bilen açyldy.

Stipendiýa kabul ediş komitetiniň islegi boýunça akademiki görkezijilere esaslanar.

Stipendiýa her 120 hasap üçin 5000 Täze Zelandiýa dollarynyň göwrümidir.

 • Bakalawr programmasynyň iň ýokary talyp haky: 20,000 Täze Zelandiýa dollary (4 ýyllyk maksatnama)
 • Magistratura programmasyň iň ýokary talyp haky: 10,000 Täze Zelandiýa dollary (2 ýyllyk maksatnama)

Her ýyl berilýän täze stipendiýalaryň umumy sany, Gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary kollejiniň Ýerine ýetiriji topary tarapyndan tassyklanýandyr.

Kriteriýalar:

 1. Dalaşgärler Massy uniwersitetine täze bolmaly. Massy uniwersitetinde Hünär we üznüksiz bilim (PaCE) maksatnamasyny tamamlan talyplar täze hasaplanar.
  1. Dalaşgär programma girmek üçin ähli talaplary kanagatlandyrmalydyr.
  1. Dalaşgär gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary kolleji tarapyndan hödürlenýän degişli bakalawr ýa-da aspiranturada (PhD-den başga) hasaba alynmalydyr.
  1. Dalaşgärler “içerki” talyplar hökmünde hasaba alynmalydyrlar (içerki ýa-da blok düzgüniniň çäginde gurnalan kurslara gatnaşýarlar).
  1. Stipendiýa töleginiň dowamy, alyjynyň degişli programmada galmagyna we ilkinji we indiki ýyllardan soň zerur GPA-ny saklamagyna baglydyr.
  1. Bu stipendiýa üçin Massy uniwersiteti tarapyndan kesgitlenen ortaça bal hökmünde akademiki görkezijiler baha berilýär.

Halkara tölegler

Dalaşgärler Täze Zelandiýada tassyklanan programmada okuwyň dowamynda daşary ýurtly talyplaryň doly okuwyny tölemeli.

Giriş kriteriýalar:

Stipendiýa alýanlar Täze Zelandiýanyň ýa-da Awstraliýanyň raýatlary ýa-da hemişelik ýaşaýjylary bolmadyk halkara doly okuw günleri bolmaly.

Stipendiýa almak üçin dalaşgärler anketany doldurmaly:  Download an application form Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.massey.ac.nz/massey/admission/scholarships-bursaries-awards/other-scholarships/search-results/search-results_home.cfm?page=award_display&scholarship_id=1345