Hünäriň maksatlaryny kesgitlemek.

23
thumbnail

Hünär maksadyňyzy kesgitläp bilmeýärsiňizmi? Öz ugruňyzda isleýän netijeleriňizi gazanmak üçin ilki bilen hünäriň maksatlaryny kesgitlemek bilen meşgullanmaly. Munuň manysy näme?

Bu diňe bir öz rezýumeňizi wasp edýän tassyklama däl, eýsem adamyň öz hünäriniň meýilnamasyny durmuş gymmatlyklary bilen utgaşýar. Bu gaty möhüm, sebäbi maksady kesgitlemek arkaly höwes döreýär we bu bolsa gowy netijelere getirýär.

Talyp ýa-da hünärmen bolandygyňyza garamazdan, hünär maksadyňyzy kesgitleýän aşakdaky faktorlara üns bermeli. Bular sapaklardan we okuwdan daşary çärelerden, şeýle hem göz öňünde tutulýan okuwlardan ýa-da tejribe işlerinden ybarat bolup biler.

Siziň islegiňiz nämedir?

Bularyň hemmesi hünär maksadyňyzy kesgitlemekden başlaýar. Özüňizi bahalandyrmagyň möhümdigi sebäpli, sizi näme itergi berýändigine düşünmek üçin ýeterlik wagt sarp ediň. Bu hünäriň maksatlaryny kesgitlenen wagtda diňe berk başarnyklara ünsi jemlemek üçin umumy pikirdir. Köp adamlarda bu pikir maksadyny kesgitlemek üçin güýçli başarnyklaryna ünsi jemlände peýda bolýandyr.

Geljek üçin meýilnama düzeniňizde ýene birnäçe zada üns bermeli. Bular siziň gymmatlyklaryňyzdan, gyzyklanmalaryňyzdan we şahsyýetiňizden ybarat, sebäbi olar meýilnamaňyzyň işlemegi we dowam etmegi üçin zerurdyr.

Mümkin bolmadyk wezipeleri goýmaň, sebäbi bu hiç zada getirmez. Arzuwyňyza ýetmek üçin birnäçe ýyl gerek boljak maksady kesgitlemekden saklanyň. Oňyn netijelere alyp barjak kiçijek ädimlerde meýilleşdirmek has gowydyr.

Gysga möhletli maksat ylham beriji we aňsatlyk bilen ýetip bolýar. Şeýle-de bolsa rahatlyk zolagyňyzyň daşynda birnäçe maksat goýup, özüňize garşy çykyň. Birine ýeteniňizde has ýokary maksada geçip bilersiňiz.

Gysga möhletli we uzak möhletli hünäriňiziň maksatlaryny tapawutlandyrmak möhümdir. Ilki bilen alty aýyň içinde ýetip boljak gysga möhletli maksatlary kesgitläň. Hemme zat meýilnama boýunça gidensoň, täze maksatlar goşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz. Geljekki 2-3 ýylda näme gazanmak isleýändigiňize baglylykda, meýilnamalaryňyza goşup bilersiňiz.

Hünäriňiziň maksatlaryny nädip kesgitlemeli?

Birinjiden, anyk bolmak möhümdir. Üstünligiň abstrakt pikirine ünsi çekmegiň ýerine maksadyňyzy kesgitläň. Ýetilen üstünlikler uly üýtgeşiklik döredip, sizi has uly maksada ýetirip biler.

Ikinjiden, hünärde rasional we ölçenip boljak maksatlara eýe bolmak. Bu – wagt çäklerini bellemek arkaly amala aşyrylyp bilner. Belli bir wagtyň içinde ilkinji maksatlar toplumyna ýeteniňizden soň, ony nädip öňe sürmelidigi barada anyk düşünje alarsyňyz.

Hünär maksadyna ýetilmeli. Bu – maksat edinýän meseleleriňiziň azyndan 50% ýa-da ondan köpüsiniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmelidigiňizi aňladýar.

Wagtyň amatly bölünişi. Belli bir wagt çägini düzeniňizde, haýsy tizlikde hereket etmelidigiňizi yzarlamalysyňyz. Bu ýakynda maksadyňyza ýetmek üçin wezipeleriňizi ýerine ýetirmäge kömek eder.

Hereket meýilnamasyny düzüň we meýilnamaňyzy yzarlaň. Şeýlelik bilen çemeleşmäňizde has tertipli bolarsyňyz. Hereket haýsydyr bir maksat bilen baglanyşykly bolsa, her bir hereket bir herekete getirer. Bu sizi maksadyňyza has ýakynlaşdyrar we prosesi päsgelçiliksiz eder.