Hünäriňi üýtgetmäge kömek etjek 7 başarnyklar

26
thumbnail

Martin Yate, Forbes žurnaly

Her bir boş iş ýeri neşirinde başarnyklara degişli käbir açar sözler bar: aragatnaşyk, köp işlemek, toparda işlemek, döredijilik, tankydy pikirlenmek we liderlik. Bu sözler az adamlaryň düşünýän gizlin dili. Bu sözleri düşünýän adamlar hem iş tekliplerini gazanýarlar. Sebäbi bu açar sözler we sözlemler işiňize garamazdan, işiňizi gowy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän başarnyklary aňladýar. Geçýän başarnyklar hökmünde bellidirler, sebäbi işiň ýa-da hünäriň häsiýetine garamazdan üstünlik ýa-da şowsuzlyga ýetmek üçin möhüm rol oýnaýarlar.

Geçýän başarnyklar ähli hünärlerde ulanylýarlar. Köp ýyllap dowam eden hünär üstünlikleriniň esasyny düzýärler. Sizde eýýäm käbirleriniň has ýokary ýa-da az derejede bardygyna düşünersiňiz we durmuşyňyzda üstünlik gazanmaga çalyşsaňyz, olaryň hemmesini ösdürmeli bolarsyňyz.

  • Tehniki
  • Aragatnaşyk
  • Tankydy pikirlenmek
  • Köp meselelelik
  • Toparlaýyn iş
  • Döredijilik
  • Ýolbaşçylyk

Geçirilýän ähli başarnyklar biri-biri bilen baglanyşyklydyr, mysal üçin, gowy sözleýiş endikleri gelýän maglumatlary takyk işlemek üçin diňlemek we tankydy pikirlenmegi talap edýär. Jogaplaryňyzy diňleýjileriň gyzyklanmalarynda we çylşyrymlylyklarynda ynandyryjy görnüşde hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Geçirilýän ýedi başarnyklary netijeli ösdüriň we nämä ýetip boljakdygyna, özüňizi nähili kabul edýändigiňize we durmuşyňyzda bolup geçýän zatlara gaty uly gözegçilik edip bilersiňiz.

Her bir başarnyk barada has giňişleýin öwreniň: https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2018/02/09/the-7-transferable-skills-to-help-you-change-careers/

Geçirilýän başarnyklary nädip ösdürmeli?

Hünäre gönükdirilen käbir kurslaryň güýçli amaly tarapy bar we bu başarnyklaryň käbiri bilen bagly. Telekeçilik okuwlary käwagt gepleşikler geçirmek ýa-da ýygnak geçirmek praktikasyny hödürleýärler; käbir lukmançylyk kurslary geljekki lukmanlara näsagyň ýatýan ýerinde degişli usullary ösdürmäge kömek edýär. Şeýle-de bolsa, saz gurallaryny ajaýyp çalýan sazandalaryň tomaşaçylara nädip gürleşmelidigini bilmeýändigi haýran galdyryjy.

Gynansagam uniwersiteti ýa-da kolleji gutaranlaryň hemmesi arzuwlaryna ýetmek üçin işlemäge taýyn däl. Ösmek üçin jogapkärçilik çekmeli bolar. Kitaphanaňyzda, kitap dükanynda ýa-da onlaýn görnüşde kabul ederlikli hatlary ýazmagy, täsirli çykyşlary etmegi, maslahatlary bermegi we başgalary dolandyrmagy görkezýän köp peýdaly gollanmalary tapyp bilersiňiz.

Başarnyklaryňyzy kesgitlemek we ösdürmek.

Eýýäm birnäçe peýdaly başarnyklaryňyz bolup biler. Muňa üns bermeli we ulanmaga synanyşmaly. Soň bolsa olary kesgitlemek bilen başarnygyňyzy başga adamlara aýtmalysyňyz.

Talyp wagtyňyz düzme we dissertasiýa ýazmalydyňyz, şonuň üçin okuw wagtynda gözleg ukyplaryny, seljeriş we görkeziş endiklerini şeýle hem erjelligi ösdürensiňiz.

Sport toparynyň agzasy bolan bolsaňyz, toparyň oýunçysy bolmak üçin nämäniň gerekdigini bilmelisiňiz. Talyp çäresi üçin guramaçylyk komitetinde bolan bolsaňyz, peýdaly guramaçylyk ukyplaryna eýe bolansyňyz. Talyp gazetinde işlän bolsaňyz, habarlary nädip kabul etmelidigini we wagtynda işlemegi öwrenensiňiz. Bular sapakdan daşary alnan endiklerdir.

Bir kafede, dükanda ýa-da lagerde işlän bolsaňyz, alan tejribäňiz gowy bolmasa-da, gymmatly müşderi tejribesini alansyňyz. Öňki oglan skautlary we ýolbeletleri ilkinji kömekden çadyr gurmak ýaly ähli endiklere eýe bolansyňyz. Bu ukyplaryň haçan peýdalydygyny hiç wagt bilip bolmaýar.

Bir ýerde durmaň. Bu endikleri ulanmasaňyz, olar ýitip gidýärler. Olary işde ulanmaga mümkinçiligiňiz ýok bolsa-da, olary beýleki ýerlerde ulanyp bilersiňiz. Sport toparyna goşulmak arkaly toparlaýyn işlemek endiklerini goldamak; diskussiýa klubyna goşulyp, gürlemek ukybyňyzy ösdüriň. Meýletin guramalar ähli zady başaryp bilýän meýletinçileri hemişe gözleýärler we başgalara kömek edip, öz başarnygyňyzy ösdürip bilersiňiz.