“Programmirlemegiň esaslary” intensiw onlaýn kursy.

24
thumbnail

Programmist geljegiň hünäri diýip hasaplanylýar. Biznesden başlap, ylma çenli her iş pudagy programma üpjünçiligine mätäç.

Programmist bolmak uzak wagtlap iş bilen üpjün etmek diýmekdir. Programmalar, oýunlar, hyzmatlar we saýtlar döredip ýeterlik derejede pul gazanyp bilersiňiz. Kod ýazmak hem döredijilik hem logiki meseleleri çözmekdir.

Bu başlangyç derejä esaslanan kursdyr. Kod dünýäsinde dogry ýoly tapmaga, häzirki zaman dilleriniň köpüsiniň ýörelgelerine düşünmäge, alnan bilimleri iş ýüzünde ulanmaga we kodlamak  isleýändigiňize düşünmäge mümkinçilik berer. 2 sagadyň içinde ilkinji programmany ýazarsyňyz, JavaScript sintaksis bilen tanyşarsyňyz, soraglaryňyza öňdebaryjy döredijiniň jogaplaryny alarsyňyz.

Näme barada öwrenersiňiz?

  • JavaScript programmirlemegiň esaslary;
  • Üýtgeýjileriň, şahalaryň, aýlawlaryň ulanmagy;
  • Öz gyzyklanmalaryňyzyň ugruny anyk kesgitläp bilmegi;
  • Geljekki ösüş üçin materiallary we görkezmeleri almagy.

Bilim almak üçin sizi näme bilen üpjün ederler?

  • Ähli onlaýn sapaklaryň wideolary;
  • Gollanmalar we amaly meseleler;
  • Kursdaşlar bilen aragatnaşyk;
  • Okuwy tamamlanyňyz barada şahadatnama.

Kursa mugt  ýazylyş:  https://geekbrains.ru/courses/120?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=telegram_push_lp_120&utm_term=basic&utm_content=pushstud29