AUDI kompaniýada tejribelik.

Möhleti
ASAP
Arza göýbermek

Sanly okuw we media dizaýny / bilim taslamanyň dolandyryşy.

Tabşyryş möhleti: Mümkin boldugyça gysga wagtda

Ýeri: Germaniýa. Bu wezipede Ingolştad şäherindäki AUDI AG-da tejribe alyp bolýar.

Umumy maglumat: 08/01/2020 aralygynda başlaýar

Has giňişleýin maglumatlar:

Iş şertleri

“Audi Akademie”, AUDI AG-da okuwdan başlap dolandyryş ösüşine çenli ähli okuw çärelerini birleşdirýär we ýöriteleşdirilen ugurlary bilen bilelikde “Audi Group” -yň kär derejesi boýunça bäsdeşlik ukybyny emele getirýär. Siz okuw amallary bölüminde durnukly sanly okuw formatlarynyň girizilmegini goldarsyňyz.

Işiň maksady

Alty aýlyk tejribe işiňizde, innowasiýa we döredijilik toparynyň bir bölegi bolarsyňyz we taslamalary özbaşdak durmuşa geçirersiňiz. Siziň jogapkärçilikleriňiz:

 • Görkeziş wideolary we internet esasly okuw ýaly sanly görkezme materiallarynyň işlenip düzülmegine we durmuşa geçirilmegine goldaw bermek;
 • Wirtual 3D okuw tertibini we iş gurşawyny döretmekde hyzmatdaşlyk;
 • AR, VR we 360 ​​dereje wideo ýaly innowasion sanly okuw formatlaryny barlamak we baha bermek;
 • Garaşsyz taslamany dolandyrmak, guramak we hyzmatdaşlar bilen habarlaşmak;
 • Suratlary, ses we wideo materiallaryny ösdürmek we redaktirlemek.

Kriteriýalar:

Esasy talaplar / başarnyklar / tejribe

 • IT ýa-da şuňa meňzeş dereje bilen media informatika, elektron okuw, media dizaýny, maglumat dizaýny / dolandyryş, aragatnaşyk, işewürlik ýa-da ykdysadyýet pudagynda bilim alýarsyňyz.
 • Islenýän tejribe ýa-da okuw taslamasynyň bir bölegi hökmünde okuw we dowamly bilim, UI / UX dizaýny we korporatiw okuw boýunça başlangyç tejribäňiz bar.
 • MS Office we Adobe Creative Suite gurallary (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere) bilen tanyş.
 • Ösüş gurallary, mazmuny dolandyrmak ulgamlary we okuw bilen başlangyç tejribe islenýär.
 • Garaşsyz, özbaşdak we yzygiderli iş endiklerini görkezýärsiňiz.
 • Ýokary aragatnaşyk we toparlaýyn başarnyklar.
 • Nemes dilini bilmek (azyndan C1).

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.heysuccess.com/opportunity/AUDI-Internship-%E2%80%93-Digital-learning-and-media-design-education-project-management-46929