Kanadada okamak üçin Women in Finance talyp haky

Möhleti
30.06.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Tabşyryş möhleti: 30-njy iýun.

FINCAD Women in Finance talyp haky magistraturada ýa-da aspiranturada okamak üçin 20,000 dollar. Bu stipendiýa azyndan 10 ýyl iş tejribesi bolan we akkreditlenen maksatnama boýunça maliýe öwrenýän aýallar üçin açykdyr.

Arzany nädip tabşyrmaly?

Ädim 1. Arza görkezmeleri we laýyklyk düzgünlerini ýükläň. Ähli talaplara laýyk gelýändigiňizi kesgitläniňizden soň ikinji ädime geçiň.

Ädim 2. Ýüklemeli ähli zerur maglumatlaryňyzyň we faýllaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň we ýüklemek üçin aşak basyň https://webportalapp.com/appform/login/fincad

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://fincad.com/about-fincad/corporate-information/scholarship