Germaniýada okamak üçin Konrad-Adenauer-Stiftung talyp haky.

Möhleti
15.07.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Tabşyryş möhleti: iýul aýynyň 15-i.

Konrad-Adenauer-Stiftung nemes uniwersitetlerinde okuw we gözleg geçirmek üçin daşary ýurtly talyplara talyp hakyny berýär. Daşary ýurtly talyplar üçin stipendiýa meýilnamasy, diplom işini tamamlan we Germaniýanyň bir uniwersitetinde magistr programmasyny, aspiranturany, doktorlyk okuwlaryny ýa-da gözlegleri tamamlamagy maksat edinýän talyplar we uçurymlar üçin niýetlenendir.

Kriteriýalar:

 • Uniwersitet derejesi bar, sebäbi bakalawr okuwyna goldaw berilmeýär;
 • akademiki görkezijileriň ortaçadan ýokarydygyny tassyklamak;
 • arzany tabşyranyňyzda 30 ýaşdan uly bolmaly däl;
 • Nemes dilini gowy bilmeli (B2 derejesi);
 • meýletin işine gatnaşmaly;
 • Germaniýanyň uniwersitetinde azyndan üç ýarymýyllygy okamagy meýilleşdirýän;
 • giň umumy bilim we syýasy meselelere aýratyn gyzyklanma bildirmeli;
 • demokratiýa we adam hukuklaryna oňyn garaýyşda bolmaly;
 • şahsy garaýyşlaryňyzy we çydamlylyk amallaryňyzy ösdürmäge açyk bolmaly;
 • höweslendirmek we durmuş maksatlaryna ynandyrmaly.

Gerekli resminamalar:

 • Öňki meýletin işiňiziň ýa-da jemgyýetçilik jogapkärçiligiňiziň maglumatlaryny goşmak bilen, tablisa görnüşinde maglumat beriji CV;
 • Höweslendiriş haty;
 • Synag şahadatnamalaryňyzyň asyl nusgasy iňlis dilinde däl bolsa, nemes terjimesiniň nusgasy;
 • Germaniýanyň bir uniwersitetinde okan bolsaňyz, bahalaryňyzyň nusgasy;
 • Nemes dili biliminiň subutnamasy (B 2);
 • Hödürleýiş haty, onda akademiki kärleriňiz we öňde goýan maksatlaryňyz barada maglumatlar bolmaly. Bu hat uniwersitetiň professory ýa-da doktorlyk derejesi bolan mugallym tarapyndan ýazylmalydyr;
 • Dalaşgäriň şahsyýeti barada hat – ol şahsyýetiňize we gyzyklanmalaryňyza, gymmatlyklaryňyza we jemgyýetçilik borçlaryňyza düşünmäge gönükdirilmelidir. Ýazyjy akademiki hödürleýiş hatynyň awtory bolmaly däl.
 • Germaniýadaky uniwersitetlere giriş şahadatnamasy;
 • Surat.

PhD stipendiýasyna arza tabşyrmak üçin aşakdaky resminamalary goşmagyňyzy haýyş edýäris:

 • Doktorlyk dissertasiýaňyzyň doly beýany;
 • Ikinji akademiki hödürleýiş haty. Doktorlyk dissertasiýaňyzyň ýolbaşçysy tarapyndan ýazylmalydyr. Arza berijiniň şahsyýeti barada ýazylan hödürleýiş hatynyň ýerini alýar.

https://www.kas.de/en/web/begabtenfoerderung-und-kultur/wie-bewerbe-ich-mich-2