Aziýa Ösüş Banky – Täze Zelandiýanyň Oklend uniwersitetinde okamak üçin ýapon stipendiýa programmasy

Möhleti
19.07.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Umumy maglumat:

Aziýa Ösüş Banky – Ýaponiýa stipendiýa programmasy (ADB – JSP) 1988-nji ýylyň aprel aýynda Ýaponiýa hökümetiniň maliýeleşdirmegi bilen döredildi. Maksat, AÖB-nyň ösýän ýurtlarynyň ýokary hünärli raýatlaryna Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň akademiki okuw jaýlarynda ykdysadyýet, dolandyryş, ylym we tehnologiýa we ösüş bilen baglanyşykly beýleki ugurlar boýunça dowamly bilim almak mümkinçiligini bermekden ybarat.

Okuw maksatnamalarynyň ahyrynda dalaşgärleriň öz ýurtlarynyň ykdysady we sosial ösüşine goşant goşmagyna garaşylýar.

Oklend uniwersitetiniň bu stipendiýa meýilnamasy bilen baglanyşykly programmalary aşakdakylar bilen çäklenýär:

 • Saglygy goraýyş magistri;
 • Ylym magistri (Ekologiýa);
 • Sungat magistri (gözleg ösüşi);
 • Halkara işewürlik magistri;
 • Mehaniki inženerçilik boýunça esasy programmalar.

Näme tölenilýär?

 • Oklend uniwersitetinde okuw;
 • Täze Zelandiýanyň Oklend şäherine uçuş peteginiň tölegi;
 • Oklendde ýaşamak üçin töleg;
 • Täze Zelandiýada saglyk ätiýaçlandyryşy;
 • Täze Zelandiýanyň Oklend şäherinden okuwyň ahyrynda ýaşaýan ýurduna uçuş peteginiň tölegi;
 • Ylmy-barlag üçin dalaşgärlere dissertasiýa taýýarlamak üçin ýörite grant bölünip bilner.

Bellik: ADB-JSP garaşlylara degişli däl.

Kwalifikasiýa talaplary:

 • ADB agza ýurduň raýaty bolmaly (Türkmenistan bu agzalaryň bir bölegi).
 • Bilim edarasynda magistr programmasyna kabul edilmeli. Bu dalaşgäriň Oklend uniwersitetine aýratyn arza tabşyrmalydygyna we uniwersitetde okuwa girmelidigini aňladýar.
 • Bakalawr derejesini we ajaýyp akademiki görkezijä eýe bolmaly.
 • Uniwersitet diplomyny alanyňyzdan soň azyndan iki ýyl hünär tejribäňiz bolmaly.
 • Iňlis dilini gowy bilmeli.
 • Arza beren wagtyňyz 35 ýaşdan kiçi bolmaly. Aýratyn ýagdaýlarda, ýokary wezipeli adamlar we ýolbaşçylar üçin amatly programmalar üçin ýaş çäkleri 45 ýaş.
 • Saglyk ýagdaýyňyz gowy bolmaly.
 • Programmany tamamlandan soň ýurduňyza gaýdyp gelmäge razy bolmaly.

Has giňişleýin maglumatlar üçin Ýygy-ýygydan soralýan soraglary okaň!

Gerekli resminamalar.

Stipendiýany gazanmak üçin ýapylýan seneden öň aşakdaky resminamalary tabşyrylmaly:

 • Doldurylan anketa ADB-JSP;
 • Doldurylan arza ADB-JSP ;
 • Oklend uniwersitetine teklip hatynyň göçürmesi;
 • Akademiki resminamalar – akademiki ýazgylar we diplom;
 • Iş kepilnamasy;
 • Kompaniýa tarapyndan berlen girdeji barada hasabat;
 • Maşgala girdejisi barada hasabat, ene-ataňyz ýa-da ýanýoldaşyňyzyň ýyllyk / aýlyk girdejisi bolmaly;
 • Pasportyňyzyň göçürmesi;
 • IELTS şahadatnamasy.

Giriş möhleti: 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 19-y.

Arzalar we giriş

Oklend uniwersiteti

Poçta kody: 92019

Oklend 1142

Täze Zelandiýa

2021-nji ýyl üçin arza

• 2021-nji ýyldan başlaýan okuw üçin arzalar 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 19-na ýapylar.

Talyp hakynyň saýlawy 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 22-den sentýabr aýynyň 27-ne  çenli dowam eder.

• Şowly dalaşgärlere 2020-nji ýylyň noýabr aýyna çenli habar beriler.

Çeşme: https://www.auckland.ac.nz/en/study/international-students/scholarships-loans-and-funding/development-scholarships/asian-development-bank-japan-scholarship-program.html