Bütindünýä bankynyň ýyllyk programmasy Young Professionals Program (WBG YPP)

Möhleti
30.06.2020
Arza göýbermek

Arza bermegiň soňky möhleti – 30-njy iýun

World Bank tarapyndan geçirilýän ýyllyk stajirowka programmasyna dalaşgärleriň saýlawy başlady.  Tejribe geçmek üçin iňlis dilini bilýändigiňizi tassyklaýan resminamaňyz bolmaly. Uçuş petegiňiz, ýaşaýyş jaýy we ätiýaçlandyryş töleglerinden başga-da, guramaçylar her bir stajora stipendiýa töleýärler.

Programmanyň mazmuny:

WBG YPP, Bütindünýä banky toparyndaky karýerasynyň başlangyjydyr. Bütindünýä banky, Halkara Maliýe Korporasiýasy (IFC) we Köptaraplaýyn maýa goýum kepilligi gullugy (MIGA) bilen baglanyşykly dürli akademiki we hünär bilimleri bolan dünýäniň dürli künjeginden ýaş hünärmenleri işe alýarlar.

Halkara ösüşe, aspirantura, degişli hünär tejribesine we täsirli ýolbaşçy wezipelerine öwrülmek islegini görkezýän dalaşgärler ileri tutulýarlar.

WBG YPP, Bütindünýä banky, IFC ýa-da MIGA bilen bäş ýyllyk iş şertnamasynyň başynda iki ýyllyk ýolbaşçylygy ösdürmek programmasydyr. Professional ýaş hünärmenler Waşington şäherinde programmany başlaýarlar, şol ýerde intensiw taýýarlyk görýärler, dürli edaralarda ýolbaşçylygyň we ösüş amallarynyň esaslaryny öwrenýärler, şeýle hem bilelikdäki täsir üçin mümkinçilikleri nädip kesgitlemelidigini öwrenýärler.

Töleg we artykmaçlyklary:

WBG YPP 5 ýyllyk şertnama boýunça aýlyk we ýeňillikler üçin konkurent bolup biljek bukjasyny hödürleýär. Artykmaçlyklary saglyk, ömri we heläkçilik ätiýaçlandyryşyndan, pensiýa meýilnamasyndan, WBG görkezmelerine baglylykda mümkin bolan syýahat üçin kömek pulundan ybarat.

Koronawirusyň täzelenmesi (COVID-19): Bütindünýä banky topary COVID-19-yň ösüşini ýakyndan yzarlaýar. Häzirki we geljekki işgärleriň howpsuzlygy ilkinji nobatda durýar. Häzirki wagtda YPP-de işe almak prosesi hemişeki ýaly dowam edýär we zerur bolsa wirtual platformalara üýtgediler. Dalaşgärler prosesiň dowam etmesine görä degişli täzelenmeler barada duýduruş alarlar.

Arzany kim tabşyryp biler?

 • 1988 oktýabr aýynyň 1-den başlap doglanlar;
 • Magistr ýa-da doktor derejesini alan;
 • YPP biznes ugurlaryna degişli  hünärmen bolan;
 • Degişli hünär tejribesini ýa-da dowamly doktorlyk okuwlaryny görkeziň
 • Iňlis dilini bilýän.

WBG YPP-iň birinji toplumy üçin anketalar iýun aýynyň 1-30-na çenli ähli profiller üçin açyk we awgust aýynyň 17-den sentýabr aýynyň 21-ne çenli diňe IFC we MIGA profilleri üçin açyk bolar.

Resminamalaryň sanawy:

 • Rezýume;
 • Diplomlar *
 • 2 sany düzme
 • Dissertasiýanyň gysgaça mazmuny (diňe Bütindünýä bankynyň dalaşgärleri üçin)
 • 3 hünär ýa-da akademiki hödürleýiş hatlary
 • Diplom, okuwy gutarandygy barada subutnama, ýazylmaga çakylyk / garaşylýan gutarýan senesi ýa-da baha tabeli.

** Hödürleýiş hatlary saýlama tapgyrynda e-mail üsti bilen soralar.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program#1