IELTS synagyna taýýarlanmak üçin iň gowy 10 kitap.

53
thumbnail

IELTS-e taýýarlanýarsyňyz we IELTS üçin özbaşdak taýynlanmaga iň gowy kitaplary nädip saýlamalydygy barada düşünýärsiňizmi?

Size IELTS üçin iň oňat özbaşdak okuw kitaplary hökmünde ykrar edilen 10 kitaplary hödürleýäris:

1. The Official Cambridge Guide to IELTS

Neşirýat: Cambridge;

Dili: Iňlis;

Mazmuny: ekzameniň her bölümi üçin maslahatlar we gönükmeler.

2. Mindset 1,2,3.

Täze “Mindset” kitaplar toplumynda 4 kynçylyk derejesi bar (mysal üçin Mindset 1 5.5 synagyna taýýarlanýar) we adaty iňlis okuw kitaplaryna meňzeýär. Ýagny, IELTS-de synag edilýän grammatikadan, leksikologiýadan, aýdylyşdan we ösüşden ybarat (Listening, Reading, Writing, Speaking).

3. Insight into IELTS

Vanessa Jakeman and Clare McDowell

Bu kitap – özüňi taýýarlamak üçin ajaýyp kitap hökmünde özüni görkezdi. Ähli gönükmeler aýratyn okuw üçin niýetlenendir, şonuň üçin tutanýerliligi we öz-özüňizi terbiýelemäge taýýar boluň.

Ýazarlar: Vanessa Jakeman and Clare McDowell.

Neşirýat: Cambridge.

Dili: iňlis.

Mazmuny: synagyň ähli görnüşleri üçin taýýarlyk materiallary + jogaplar + gönükmeleri diňlemek üçin CD.

4. Longman Exams Dictionary

Neşirýat: Pearson Longman.

Longman Exams Dictionary – kyn synaga taýýarlyk görmek üçin iň oňat okuw gollanmalarynyň biri hasaplanylýar. Bu kitap ýönekeý sözlük bilen çäklenmän, synagda köplenç duş gelýän terminleriň we sözleriň sözlügi hem bar. Bu ýerde düzme ýazmak üçin görkezmeleri tapyp bilersiňiz. Gollanma – söz we ýazuw stiliniň, ýazuw bilen aýdylyşyň arasyndaky tapawudy öwrenmäge kömek eder.

Neşirýat: Pearson Longman.

Dili: iňlis.

Mazmuny: düzme ýazmagyň ýörelgelerine, iňlis diliniň aýratynlyklaryna we söz baýlygyny giňeltmegiň usullaryna gönükdirilen sözleriň sözlügi.

5. 101 Helpful Hints for IELTS

Garry Adams.

Özbaşdak öwrenmek üçin iň oňat gollanmalaryň biridir. Synagda ulanyp boljak strategiýalar we hileler (kanuny!) hakynda maglumatdan ybarat. Açyk gurluşly, synagyň käbir syrlaryny açyp görkezýär, çylşyrymlylyk derejesi kem-kemden ýokarlanýan öz-özüňi barlamak üçin soraglary öz içine alýar.

Ýazar: Garry Adams.

Neşirýat: Adams & Austen Press.

Dili: Iňlis.

Mazmuny: Kitapda öz-özüňi barlamak üçin meseleler bar.

6. Cambridge IELTS Practice Tests 1-9

Cambridge University Press.

Kitap – synag meselelerine başdan soňuna çenli düşünmäge kömek eder. Gollanmada öňki ýyllardaky köp sanly okuw meseleleri bar. Adaty meselelere öwrenişmek, olary çalt we dogry çözmegi öwrenmek, synag möhletini kesgitlemek üçin ajaýyp görnüşdir (ähmiýeti pes bolmaly däl).

Neşirýat: Cambridge University Press.

Dili: Iňlis.

Mazmuny: gollanmalarda geçen synaglardan materiallar, dogry jogaplar we synagy tabşyrmak üçin maslahatlar bar.

7. IELTS Practice Tests

Bu neşir iň kyn meseleler barada maglumat berer we okuwçylara iň ýokary bal almaga kömek eder. Kitapda has çylşyrymly synaglar bar: olary 4 ýa-da 5 reýting üçin ýazyp bilýän bolsaňyz, synagda iň ýokary ballara umyt baglap bilersiňiz. Bu gollanma saýlanan esasy kurs üçin gowy goldaw bolar.

Neşirýat: Pearson Longman.

Dili: Iňlis.

Mazmuny: ýokary kynçylykly gönükmeler.

9. Cambridge Vocabulary for IELTS with answers

Gollanmada synagda üstünlik gazanmak üçin zerur söz düzümleri barada maglumat beriler: zerur sözlerden, aýratyn söz düzümlerden we terminleriň giň sanawyndan ybarat.

Ýazar: Pauline Cullen.

Neşirýat: Cambridge University Press.

Dili: Iňlis.

Mazmuny: maslahatlar we sözlükler.

10. Cambridge Common mistakes at IELTS intermediate

Cambridge Common mistakes – synagyň gurluşyny we aýratynlyklaryny özleşdirmegiň we diňe bir tabşyryklary dogry ýerine ýetirip bilmezligiň möhümdigini ýene bir gezek subut eder. Kitabyň artykmaçlygy, okuwçylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna ünsi çekmekdir.

Ýazar: Pauline Cullen.

Neşirýat: Cambridge University Press.

Dili: Iňlis.

Mazmuny: umumy synag ýalňyşlyklary. Çeşme: https://zen.yandex.ru/media/smapse/top10-knig-dlia-podgotovki-k-testu-ielts-5eb2e1a96451301d9a364c04